Algemene Voorwaarden

Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van VastgoedBerichten.
Nieuwsberichten: nieuwsberichten, transactienieuws, personalia, vacatures, agendapunten.
VastgoedBerichten: de handelsnaam van ... B.V. te ... en haar rechtsopvolger(s).
Contractspartij: een contractspartij van VastgoedBerichten.
Website: de website van Vastgoedberichten (www.vastgoedberichten.nl).
Zichtbaarheidstermijn: de overeengekomen tijd dat een advertentie op de website van VastgoedBerichten zichtbaar is.

Algemeen

2. Op alle overeenkomsten tussen VastgoedBerichten en haar contractspartijen zijn, behouders voor zover hiervan uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken, deze algemene voorwaarden van toepassing. Algemene voorwaarden van contractspartijen zijn niet van toepassing.

3. Het is een contractspartij niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VastgoedBerichten, rechten en/of plichten die hij aan een overeenkomst met VastgoedBerichten ontleent, over te dragen aan een derde.

4. De door een contractpartij bij een advertentieaanvraag verstrekte gegevens worden verzameld en opgenomen in het klantenbestand van VastgoedBerichten en verwerkt conform het Privacy Beleid van VastgoedBerichten. De verwerking van klantgegevens is door VastgoedBerichten aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

5. De door VastgoedBerichten gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De inhoud van folders, brochures, advertenties en enig ander (reclame)materiaal (dit alles al dan niet elektronisch) bindt VastgoedBerichten niet.

6. Indien een bepaling uit een overeenkomst met een contractspartij en/of deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of nietig is, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of algemene voorwaarden aan. VastgoedBerichten en haar contractspartij zullen een nieuwe bepaling vaststellen, waarmee zoveel mogelijk invulling wordt gegeven aan de bedoeling van de oorspronkelijke tekst.

7. VastgoedBerichten is ten alle tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen gelden ook voor bestaande overeenkomsten. VastgoedBerichten zal wijzigingen bekendmaken op haar website.


Nieuwsberichten

8. VastgoedBerichten plaatst op haar website door contractspartijen en/of derden digitaal aangeleverde nieuwsberichten. VastgoedBerichten doet aan de nieuwsberichten geen aanpassingen, noch tekstueel noch inhoudelijk. VastgoedBerichten is niet aansprakelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten. Het staat VastgoedBerichten vrij om zonder opgaaf van reden een aangeleverd nieuwsbericht niet te plaatsen.

9. VastgoedBerichten is niet aansprakelijk enige schade als gevolg van eventuele fouten, vergissingen en/of onjuistheden in de nieuwsberichten, in andere content op haar website of in andere door VastgoedBerichten uitgegeven informatie.


Adverteren

10. Op alle overeenkomsten met VastgoedBerichten betreffende advertentieplaatsingen zijn in aanvulling op deze algemene voorwaarden de alsdan geldende versie van de Regelen voor het Advertentiewezen van toepassing, uitgegeven door de Raad van Orde en Toezicht in het Advertentiewezen (ROTA). Bij tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de Regelen voor het Advertentiewezen prevaleren deze algemene voorwaarden. De volgende bepalingen van de Regelen voor het Advertentiewezen zij niet van toepassing:
Artikel 2.2 ("Algemene (inkoop-)voorwaarden van de adverteerder zijn slechts van toepassing, indien uitdrukkelijk en schriftelijk door de media-exploitant is erkend dat deze, met uitsluiting van de Regelen en de door de media-exploitant gehanteerde en toepasselijke eigen algemene voorwaarden tussen partijen, van toepassing zullen zijn.").
artikel 24 ("Bindend advies en bevoegde rechter").

11. VastgoedBerichten is gerechtigd bij niet (tijdige) betaling de advertentie voor het einde van de zichtbaarheidstermijn van haar website te verwijderen. De contractspartij is dan verplicht de factuur te betalen naar rato van de tijd dat de advertentie op de website zichtbaar is geweest. Verwijdert VastgoedBerichten de advertentie niet, dan blijft de contractpartij verplicht het gehele factuurbedrag te voldoen.


Betaling

12. Betaling van door VastgoedBerichten verstuurde facturen dient zonder inhouding of korting te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum en op de in de factuur aangegeven wijze en valuta. De termijn van veertien dagen is een fatale termijn, bij niet tijdige betaling is de contractspartij derhalve zonder ingebrekestelling in verzuim.

13. Onverminderd de gevolgen die het Burgerlijk Wetboekaan aan verzuim verbindt, is VastgoedBerichten in geval van niet (tijdige) betaling van een factuur gerechtigd tot vergoeding van de kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand, welke worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 34,- inclusief BTW.

14. De door de contractspartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde kosten en rente en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien de contractspartij vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


Toepasselijk(e) recht(er)
15. Op alle geschillen met betrekking tot de totstandkoming, uitleg of uitvoering van een overeenkomst met VastgoedBerichten is de rechter te Den Haag bevoegd. Op alle geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?