Geen stu­den­ten­cam­pus in Am­stel­veen zon­der in­stem­ming van de mi­nis­ter

0

Het bestemmingsplan ‘Uilenstede-Kronenburg’ van de gemeente Amstelveen is in strijd met de Wet luchtvaart. De gemeente stelde dit bestemmingsplan vast om onder meer op de kantorenlocatie Kronenburg een studentencampus te kunnen bouwen, maar de minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft hiervoor geen ‘verklaring van geen bezwaar’ verleend. Zonder deze wettelijk vereiste verklaring van de minister is een groot woningbouwproject als dit niet mogelijk binnen het zogenoemde beperkingengebied rond de luchthaven Schiphol. Daarom heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak van vandaag (18 mei 2022) het onderdeel van het bestemmingsplan vernietigd dat de studentencampus mogelijk maakte.

Achtergrond
Om het woningtekort voor studenten het hoofd te bieden, wilde de gemeente met het bestemmingsplan van de leegstaande delen van de kantorenlocatie Kronenburg een studentencampus maken die aansluit bij de bestaande campus Uilenstede. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft daar bezwaar tegen en kwam tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak. De nieuwe studentencampus komt te liggen in een zone van aanvliegroutes van Schiphol. Het zogenoemde Luchthavenindelingbesluit Schiphol staat woningbouw zoals die in het bestemmingsplan is voorzien in dit gebied niet toe vanwege het vliegtuiglawaai, aldus de minister.

Verklaring van geen bezwaar
De wet schrijft voor dat alleen van de regels van het Luchthavenindelingbesluit kan worden afgeweken als de minister een verklaring afgeeft dat hij hiertegen geen bezwaar heeft. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan vastgesteld zonder dat de minister zo’n verklaring heeft verleend. Het Luchthavenindelingbesluit is sinds 2018 gewijzigd waardoor de gemeenteraad meende mogelijkheden te zien om de studentencampus toch zonder de vereiste verklaring van geen bezwaar te verwezenlijken. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak zijn er “binnen de grenzen van het Luchthavenindelingbesluit” weliswaar mogelijkheden om een uitzondering te maken op het daarin opgenomen woningbouwverbod, maar dat geldt alleen voor kleinschalige projecten en niet voor een grootschalig woningbouwproject als dit met 2.500 nieuwe studentenwoningen.

Gelijke aard, gelijke schaal
Het Luchthavenindelingbesluit staat verder ook nog wel toe dat gebouwen kunnen worden herbouwd of vervangen door gebouwen “van gelijke aard en gelijke schaal”. Maar daar kan de gemeente zich in dit geval niet op beroepen. Er stond een onderwijsgebouw, maar er komen woningen voor terug. “Een onderwijsfunctie is niet gelijk aan een woonfunctie”, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak. En er stond ook een woonzorgcentrum dat in 2013 is gesloopt. Dat centrum had een capaciteit van 250 woningen. Met het toestaan van 950 studentenwoningen en 550 kamers op het bouwvlak van het voormalige woonzorgcentrum wordt in ieder geval niet voldaan een de eis van ‘herbouw met gelijke schaal’.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?