Heijmans: belangrijkste besluiten Algemene vergadering van Aandeelhouders

0

Op woensdag 15 april 2020 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Heijmans N.V. plaatsgevonden in Rosmalen. De belangrijkste besluiten zijn als volgt:

Benoemingen
Mevrouw J.W.M. Knape-Vosmer en de heer G.A. Witzel zijn beiden per heden benoemd tot commissaris van Heijmans voor een periode van vier jaar. De heer R. Icke is herbenoemd tot commissaris voor een periode van twee jaar, tevens per heden. Conform het rooster van aftreden zijn mevrouw P.G. Boumeester en de heer R. van Gelder na afloop van de AVA afgetreden.

Zoals tijdens de AVA is toegelicht en medegedeeld, heeft de raad van commissarissen de heer A.G.J. Hillen na afloop van de vergadering herbenoemd tot lid van de raad van bestuur en CEO voor een periode van vier jaar.

Bezoldigingsbeleid
Zowel het bezoldigingsbeleid raad van commissarissen als het bezoldigingsbeleid raad van bestuur is door de AVA goedgekeurd.

Machtiging raad van bestuur tot uitgifte aandelen
De machtiging van de aanwijzing van de raad van bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen is verlengd voor de duur van 18 maanden vanaf heden. De bevoegdheid is beperkt tot 10% van het per heden geplaatste aandelenkapitaal, alsmede 10% daarvan indien de uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of overname dan wel het aangaan van een strategische alliantie.

Benoeming accountant
EY is door de AVA benoemd tot externe accountant voor de boekjaren 2020 en 2021. EY was ook de externe accountant over de afgelopen twee boekjaren.

Resultaatsbestemming 2019
Bij persbericht op 26 maart jl. heeft Heijmans bekend gemaakt het dividendvoorstel 2019 in te trekken. De raad van bestuur heeft, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, besloten de netto winst toe te voegen aan de reserves.

Over Heijmans
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen. Voor meer informatie, kijk op www.heijmans.nl

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?