CorporatieNL: toename kwetsbare bewoners zet 88% woningcorporaties onder zware druk

0

In totaal 86% van de woningcorporaties heeft steeds vaker te maken met kwetsbare bewoners. Tegelijkertijd beschikt maar 1 op de 3 corporaties over voldoende middelen om hiermee om te gaan. Bij 93% wordt het werk veel complexer en 88% is niet overtuigd dat zij de toenemende problematiek aankan. Dit blijkt uit onderzoek van CorporatieNL onder 380 bestuurders, managers en medewerkers van woningcorporaties.

Vroegsignalering
Als meest voorkomende problemen van kwetsbare bewoners zien corporaties de toename van financiële en materiële problemen (81%) gevolgd door verslaving (52%) en psychische problemen (44%). Corporaties signaleren vaak als eerste het ontstaan van problemen bij bewoners. Enerzijds komt dat doordat zij achterstanden in huurbetalingen monitoren. Dit is in veel gevallen een indicatie voor grotere achterliggende problematiek. Anderzijds ontvangen corporaties als eerste signalen uit de buurt over zaken als toenemende overlast, verwarde personen of vervuiling.

Juridische belemmeringen
Door de strenge privacywetgeving zijn corporaties in toenemende mate onmachtig om de situatie voor kwetsbaren te verbeteren. Die wetgeving belemmert onder meer de vrije uitwisseling van persoonsgegevens met andere maatschappelijke organisaties. In totaal 78% vindt dan ook dat de huidige privacywetgeving de adequate ondersteuning van kwetsbaren in de weg staat.

Oplossingsrichtingen
Naast het versoepelen van privacywetgeving zien corporaties twee andere oplossingsrichtingen om de toename van het aantal kwetsbare bewoners beter op te vangen. In de eerste plaats betreft dit meer samenwerken met alle bewoners (95%) en het zorgen voor meer gemengde wijken (83%). Om dit laatste mogelijk te maken is een wetswijziging nodig, omdat woningcorporaties sinds de invoering van het passend toewijzen in de Woningwet nauwelijks nog vrijheid hebben om woningen zelfstandig toe te wijzen.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?