Aw: Toereikendheid van het risicokapitaal WSW onzeker

0

De Aw concludeert dat het onzeker is of het risicokapitaal van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) toereikend is om mogelijke verliezen van WSW te dekken. Deze onzekerheid wordt voornamelijk veroorzaakt door de wijze waarop WSW het vereiste risicokapitaal voor woningcorporatie Vestia heeft bepaald. Dit concludeert de Autoriteit woningcorporaties (Aw) in haar rol als toezichthouder op WSW in een rapport dat vandaag door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Het risicokapitaal van WSW moet volgens de beleidsregels worden berekend met de formule voor kapitaaleisen voor banken. Bij de berekening van het vereiste risicokapitaal houdt WSW Vestia als saneringscorporatie buiten deze formule. Dat is alleen mogelijk als er aanvullende saneringssteun is toegezegd voor Vestia. De liquiditeitsposities van Vestia en van WSW zijn momenteel toereikend om aan de verplichtingen te voldoen.

In het rapport ‘Toezicht WSW 2018’ stelt de Aw dat WSW op korte termijn maatregelen moet treffen om het risicokapitaal weer toereikend te maken als Vestia niet wordt gesaneerd. Anders is goedkeuring van het Rijk en de gemeenten noodzakelijk om geldleningen van woningcorporaties te kunnen blijven garanderen door WSW. Het Rijk en de gemeenten moeten dan een hoger risico accepteren dat ze financieel worden aangesproken. Het kabinet is zich bewust van dit risico, deelt de conclusies van de Aw over de toereikendheid van het risicokapitaal en beschrijft aan de Kamer de maatregelen die WSW neemt. De Aw zal de doeltreffendheid van deze maatregelen beoordelen.

Aw is toezichthouder op WSW
De Aw houdt sinds 2016 toezicht op WSW. Belangrijk doel van dit toezicht is om vast te stellen of het risicokapitaal van WSW toereikend is om mogelijke verliezen van WSW te dekken. De kans dat het Rijk en de gemeenten financieel worden aangesproken als achtervangers is dan heel klein.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?