Aw heft verscherpt toezicht diverse corporaties op

0

De Autoriteit woningcorporaties heeft het verscherpt toezicht op een aantal corporaties opgeheven. Woongoed 2-duizend en Woningbouwvereniging Rosehaghe gaven succesvol invulling aan het verbeterplan dat de Aw ze had opgelegd. Het bezit van Stichting Humanitas Huisvesting wordt overgenomen door Woonbron. WoonCompas en Woonstichting Vooruitgang zijn gefuseerd met andere corporaties, waardoor het verscherpt toezicht komt te vervallen.

Woongoed 2-duizend
Woongoed 2-Duizend uit Reuver stond onder verscherpt toezicht sinds maart 2018, naar aanleiding van een rapport waaruit bleek dat de organisatiecultuur ernstig te wensen overliet. De Aw constateerde destijds dat de kwaliteit van het primaire proces, het intern toezicht en het vertrouwen van het personeel in de organisatie tekort schoten. Onder leiding van een door de Raad van Commissarissen aangestelde ad interim bestuurder is bijna het gehele managementteam vernieuwd. De governance-issues die de aanleiding vormden voor het verscherpt toezicht zijn opgelost. De doelstellingen van het herstelplan zijn hiermee bereikt. De Aw heeft vertrouwen in het vervolg.

Woningbouwvereniging Rosehaghe
Woningbouwvereniging Rosehaghe stond onder verscherpt toezicht sinds november 2015. Er waren liquiditeitsrisico’s ontstaan vanwege de dakrenovatie van het gehele bezit.

Op basis van het herstelplan stelde de Aw vast dat Rosehaghe pas in 2019 aan de liquiditeitsratio’s zou voldoen. Het bestuur van Rosehaghe pakte het renovatieproject echter dusdanig voortvarend op, dat het project al in 2018 werd afgerond. De liquiditeitsratio voldoet daardoor aan de eis die daaraan wordt gesteld in het gezamenlijke beoordelingskader Aw-WSW.

Woonstichting Vooruitgang
Aanleiding voor het opheffen van het verscherpt toezicht op Woonstichting Vooruitgang uit Sassenheim is de juridische fusie met Woningstichting Stek.

De Aw had eind 2017 zorgen en twijfels over de governance van Woonstichting Vooruitgang. De voltallige Raad van Commissarissen van de corporatie stapte op en stelde zijn zetel ter beschikking. Tijdens het ontwikkelen van het herstelplan werd duidelijk dat Woonstichting Vooruitgang niet zelfstandig in staat was de volkshuisvestelijke opgave in haar werkgebied op te pakken en daarnaast de organisatorische problemen op te lossen. De corporatie is op zoek gegaan naar een fusiepartner in de Bollenstreek. Door de fusie met Woningstichting Stek vertrouwt de Aw erop dat de volkshuisvestelijke opgaven adequaat worden opgepakt. Ook constateert de Aw dat de governanceproblemen met de fusie zijn opgelost.

WoonCompas
WoonCompas uit Rotterdam stond sinds november 2015 onder verscherpt toezicht. Dit hing samen met de onvoldoende voortgang in het herstel van de financiële ratio’s, risico’s vanuit zorgvastgoed en een te sterke focus op projectontwikkeling in het verleden. WoonCompas heeft de uitvoering van het door de Aw opgelegde herstelplan in de afgelopen jaren voortvarend opgepakt. Vanaf 2017 heeft WoonCompas zich gericht op het verkennen van een mogelijke fusie met collega-corporatie Woonvisie. Mede gezien de kwetsbare financiële positie van WoonCompas heeft de Aw dit voornemen ondersteund. De fusie is per 1 juli 2019 geëffectueerd, waarmee het verscherpt toezicht vervalt.

Stichting Humanitas Huisvesting
Stichting Humanitas Huisvesting (SHH) stond sinds oktober 2013 onder verscherpt toezicht als gevolg van voorziene risico’s voor de financiële continuïteit. Aw heeft SHH opgedragen een herstelplan op te stellen om de financiële continuïteit te herstellen. Bij de uitwerking van het herstelplan bleek dat SHH niet in staat was haar activiteiten zelfstandig, zonder aanvullende financiële steun, voort te zetten. Aw en WSW hebben vervolgens SHH opgedragen een herstructureringsplan op te stellen.

Het ingediende herstructureringsplan bevestigde het beeld dat SHH niet zelfstandig tot financieel herstel zou kunnen komen. Zij diende daarom een aanvraag voor saneringssteun in. Het saneringsplan waarop de aanvraag tot saneringssteun gebaseerd was ging uit van een scenario waarin SHH zou fuseren met een andere corporatie. Nadat WSW in zijn rol van gemandateerd saneerder de aanvraag tot saneringssteun had afgewezen, bleek dat fusie in de oorspronkelijke vorm niet haalbaar meer was. SHH, woningcorporatie Woonbron en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw hebben het overleg over een structurele oplossing daarna voortgezet. Dit heeft geleid tot een overeenkomst tussen deze partijen die het mogelijk maakt om alle bezit en een bijpassend deel van de leningen van SHH via een juridische afsplitsing over te laten gaan naar Woonbron. Deze juridische afsplitsing is per 1 juli 2019 geëffectueerd. De leningen die niet meegaan naar Woonbron blijven achter in SHH. Borger WSW voldoet de rente- en aflossingsverplichtingen van die leningen op basis van een aanspraak op zijn borgstelling. Daarmee zijn de doelen vanuit het herstructureringsplan plan gerealiseerd en heft de Aw het verscherpt toezicht voor SHH op.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?