Kwartaalcijfers NHG – NHG biedt meer consumenten toegang tot verantwoorde woonfinanciering

0

Het aantal huishoudens dat in het eerste kwartaal van dit jaar een hypotheek met NHG heeft afgesloten voor de financiering van de aankoop van een woning, is ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018 afgenomen met ruim 12%. Deze daling is iets groter dan de daling van 9% van het aantal door consumenten aangekochte bestaande woningen dat het Kadaster publiceerde en de daling van 5% van het aantal verkochte nieuwbouwwoningen (inclusief kavels) volgens cijfers van de NVM.

Toename aantal oversluitingen
Het aantal oversluiters steeg in de gehele woningmarkt in 2018 met 23%. NHG ziet binnen het NHG -portfolio een stijging van 31,5% in het aantal oversluitingen in 2018. Dit kan verklaard worden door een gebrek aan passend woningaanbod waardoor eigenaren investeren in de eigen woning. Daarbij wordt vaak ook meteen de huidige hypotheek vernieuwd. Ook de huidige lage (hypotheek)rentetarieven kan consumenten een extra stimulans geven om over te sluiten. In het eerste kwartaal van 2019 registreerde NHG 5.960 oversluitingen tegenover 4.531 oversluitingen in het eerste kwartaal van 2018. In 2019 betrof 35% daarvan NHG naar NHG (oversluitingen m.b.t. kwaliteitsverbetering of het verduurzamen van de woning). 65% betrof niet¬ NHG naar NHG (oversluitingen zonder of met kwaliteitsverbetering, waaronder ook het verduurzamen van de woning).

Forse afname aantal verliesdeclaraties en gemiddeld uitgekeerde verliesbedrag
Het aantal verliesdeclaraties dat NHG ontving van geldverstrekkers, is het afgelopen kwartaal ruim gehalveerd ten opzichte van het 1e kwartaal van 2018 (¬67%). Deze afname hangt vooral samen met de verder aangetrokken economie en de stijging van huizenprijzen. Hierdoor is de verkoopopbrengst van een woning in steeds meer gevallen voldoende om de hypotheek schulden te kunnen afbetalen. Het aantal gehonoreerde verliesdeclaraties kan nog toenemen tussen de publicatie van het kwartaalbericht en hetzelfde kwartaal een jaar later vanwege nog te behandelen verliesdeclaraties (waarvan een deel mogelijk afgewezen wordt).

Verbetering processen met en voor ketenpartners
De afname van het aantal verliesdeclaraties laat zich ook verklaren door de inzet van NHG voor een nog betere ondersteuning van ketenpartners om klanten te helpen met woningbehoud. Door het herinrichten van afdelingen en processen in 2018 is de dienstverlening aan ketenpartners verbeterd, om samen de klanten nog beter te bedienen. Hierdoor zijn betalingsachterstanden goed opgepakt en was woningbehoud door vroegtijdige signalering vaker mogelijk. In 2019 bouwt NHG hier verder aan door samen met ketenpartners verbeteringen in de klantreis te identificeren en te realiseren. Zowel bij het aanvragen van een hypotheek om klanten zo snel en goed mogelijk te helpen, als bij het beheer. Dit heeft als doel om klanten zo vroeg mogelijk te informeren over het recht op kwijtschelding en de processen en digitalisering met geldverstrekkers te vereenvoudigen en te verbeteren.

Toename garantievermogen: solide basis voor toekomst
Het garantievermogen is in het eerste kwartaal van dit jaar toegenomen naar in totaal € 1.299 miljoen. Dat is een stijging van 2,7% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018. De stijging laat zich verklaren door de afname van het aantal verliesdeclaraties en het gemiddelde uitgekeerde verliesbedrag. De opbouw van het garantievermogen maakt het NHG mogelijk om woningeigenaren ook in de toekomst duurzaam en betaalbaar te laten (blijven) wonen. Een robuust fonds kan onder ongunstige conjuncturele omstandigheden toenemende verliezen opvangen. De groei van het fonds in de afgelopen jaren maakt het NHG mogelijk om verder te werken aan oplossingen voor specifieke doelgroepen op de woningmarkt. Hiermee draagt NHG haar steentje bij aan verantwoorde woonfinanciering voor onder andere senioren, verduurzamers, flexwerkers en ondernemers.

Verduurzaming
Verduurzaming van de gebouwde omgeving is een belangrijk onderdeel bij het behalen van de Europese klimaatdoelen. In 2017 heeft NHG het financieren van energiebesparende maatregelen via een hypotheek met NHG daarom gemakkelijker gemaakt. NHG focust zich ook in 2019 op duurzaam en betaalbaar kunnen (blijven) wonen, door procesverbeteringen door te voeren en de mogelijkheden breder onder de aandacht brengen. Dit is terug te zien in een toename van het aantal huishoudens dat de woning verduurzaamde. In het eerste kwartaal van 2019 maakten bijna 2.000 huishoudens gebruik van deze mogelijkheid, een stijging van 48,7% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018.

Senioren
De samenleving vergrijst en senioren lopen tegen eigen problematieken aan in het verkrijgen van woonfinanciering. NHG wil daar een oplossing voor bieden en de toegang tot die financiering voor deze groep verbeteren. Met dat doel voor ogen ontwikkelde NHG een nieuwe manier van toetsen voor consumenten die AOW ontvangen of over maximaal 10 jaar de AOW¬leeftijd bereiken en een andere woning willen kopen. Na de introductie in 2018 zet NHG dit jaar in op een toename van het aantal NHG-hypotheken voor senioren, door het verder uitwerken en uitbreiden van de mogelijkheden voor deze groep. In het eerste kwartaal van 2019 werden al 2.712 garanties verstrekt tegenover 2.158 in het eerste kwartaal van 2018, een stijging van 25,7%

Flexibel inkomen en Ondernemers
De arbeidsmarkt flexibiliseert. Steeds minder mensen werken (voltijds) op basis van een vast contract. Terwijl het vaste contract nog steeds als uitgangspunt wordt gezien in de hypotheekverstrekking. NHG wil toe naar een meer eigentijdse manier van inkomensbepaling en zo verantwoorde toegang tot de koopwoningmarkt voor meer mensen mogelijk maken. De resultaten van het eerste kwartaal geven ons een aanleiding om dit jaar onder andere aandacht te geven aan het uitbreiden van de financieringsmogelijkheden voor flexwerkers, het meer gebruik maken van de perspectiefverklaring en het onderzoeken van uitbreidingsmogelijkheden voor ondernemers.

Over NHG
Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is in 1993 opgericht door het voormalig ministerie van VROM en de VNG. Het doel: zoveel mogelijk mensen toegang te bieden tot verantwoorde financiering voor aanschaf, verbetering en behoud van een eigen woning. Door knelpunten te signaleren en maatwerk te vereenvoudigen, biedt NHG al 25 jaar verantwoorde oplossingen om de woningmarkt gezonder te maken. Van het verduurzamen van woningen en het verruimen van verhuismogelijkheden voor senioren tot het creëren van financieringsoplossingen voor ondernemers en flexwerkers. NHG innoveert samen met de markt, voor de klant. Sinds de oprichting zijn ruim 2 miljoen huishoudens aan een passende hypotheek geholpen en ruim een miljard euro aan verliezen opgevangen. NHG zet zich in voor een gezondere woningmarkt.

Lees meer.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?