VGM NL en NVM: Grote behoefte aan meer huurwoningen in middensegment

0

Er is nog steeds sprake van forse krapte in het middensegment huurwoningen. Door de stevige groeiende vraag naar vrije sector huurwoningen komen de huurprijzen van deze categorie woningen steeds meer onder druk te staan. Door diverse overheidsmaatregelen, zoals beperking van de leenruimte, zijn veel consumenten aangewezen op de vrije huursector, met name het middensegment van 700 tot 1.000 euro per maand. Als het aanbod niet snel toeneemt, zal wonen in de grote steden voor een groeiende groep huishoudens onbereikbaar worden.

Huishoudens die te veel verdienen voor een sociale huurwoning maar niet voldoende voor een hypotheek voor een koopwoning zijn aangewezen op de vrije huursector. In dat segment van de woningmarkt is echter decennia lang niet of nauwelijks geïnvesteerd. De sector commerciële huur is in ons land zeer klein vergeleken met omliggende landen. Het beperkte aanbod verhindert de toegang tot een betaalbaar vrije sector huursegment en verstoort het functioneren van de woningmarkt. De geliberaliseerde huurmarkt vormt een cruciale verbinding tussen de koopsector en de gereguleerde huursector. Met name in de grote steden is het tekort nijpend en dreigen grote groepen huishoudens geen passende woning meer te kunnen vinden. Er is dringend behoefte aan meer aanbod.

Ger Jaarsma, voorzitter NVM: “De woningnood in vrije huursector is helaas nog niet afgewend. Het verschil in behandeling van vrije sector huur ten opzichte van sociale huur en koop ligt voor een belangrijk deel ten grondslag aan het huidige aanbodtekort. Voor de komende kabinetsperiode is het van groot belang dat er snel meer aanbod komt in de vrije huursector. Dit is dringend noodzakelijk omdat de overheid de vraag naar vrije sector huurwoningen zelf verder opstuwt. Vanwege striktere eisen aan de toewijzing van sociale huurwoningen en maatregelen om de doorstroming op de huurmarkt te bevorderen, zijn meer huurders aangewezen op de vrije sector. Een gevolg van de strengere hypotheeknormen is dat steeds meer mensen eerst moeten huren voor zij een woning kunnen kopen. De Rijksoverheid heeft een verantwoordelijkheid om te zorgen dat deze mensen wel ergens terecht kunnen.”.

Concrete prestatieafspraken tussen Rijksoverheid, gemeenten, corporaties en marktpartijen over het aanbod van meer vrije sector huurwoningen moeten dit beter borgen, aldus Jaarsma. “Het aanpassen van de liberalisatiegrens is binnen het huidige systeem een middel om het middensegment huurwoningen – regionaal – een volwaardig alternatief voor sociale huur dan wel een koopwoning te laten worden.”

De vrije huursector verdient een betere positie, aldus Eric Verwey, voorzitter VGM NL. “Het is voor een goed functionerende woningmarkt essentieel dat er vrije sector huurwoningen aan de totale woningvoorraad worden toegevoegd. Maatregelen die getroffen dienen te worden zijn onder meer het toewijzen van bouwlocaties voor vrije sector huurwoningen, in woningbouwplannen een substantieel aandeel vrije sector huurwoningen opnemen en het stimuleren van de verkoop van duurdere corporatiewoningen. Steeds meer mensen kiezen bewust voor huur. Het biedt comfort en het is flexibel. Zeker voor het toenemende aantal zelfstandigen en flexwerkers op de arbeidsmarkt, is huren vanwege de tijdelijke aard een bijzonder aantrekkelijke optie. En voor de ouderen biedt huren in combinatie met zorg, ook grote voordelen.”

NVM en VGM NL streven op langere termijn naar een minder sterk gereguleerde woningmarkt, waarbij de keuzevrijheid van de consument leidend kan zijn bij de invulling van zijn of haar woonwens.

Stijging huurprijzen per m² zet door
De huurprijs per m² voor een vrije sector huurwoning (excl. servicekosten) is ten opzichte van vorig jaar met 5,9% gestegen. De stijging van de huurprijzen in Nederland zet zich daarmee versneld door. De prijs van de gemiddeld verhuurde woning komt nu uit op € 9,95 per m². De totale huurprijs steeg met 0,7% naar € 978,-, wat erop duidt dat er vooral meer kleinere woningen worden verhuurd. Deze gemiddelde huurprijsniveaus verhullen echter de regionale differentiatie én de grote verschillen tussen de diverse segmenten van de huurmarkt.

Zo zijn er grote verschillen in huurprijsniveaus vast stellen tussen de verhuurde woningtypen. De huurprijs per m² van de toch al duurdere appartementstypen steeg in een jaar tijd met 5,9% naar € 11,15, terwijl voor woonhuizen de gemiddelde prijsstijging beperkt bleef tot 1,8% op jaarbasis (naar € 8,26) [1].

Regionaal grote verschillen in huurprijsniveaus
Ook regionaal zijn er grote verschillen in de gerealiseerde huurprijzen. De Randstadprovincies en daarbinnen de Noordvleugel laten de grootste krapte op de huurmarkt zien. De provincie Noord-Holland, stevig beïnvloed door de gemeente Amsterdam, spant de kroon met een huurprijs per m² van € 13,70. Niet alleen is dit veruit de hoogste huurprijs van alle provincies, de stijging ten opzichte van een jaar eerder is bijna 13%. De oververhitting van de woningmarkt in Amsterdam laat zich dus ook gelden op de (vrije) huurmarkt. Ook in de provincie Utrecht liggen de huurprijzen met € 9,76 per m² ruim boven de huurprijzen in de overige provincies. Opvallend is de provincie Zuid-Holland, waar de prijzen in vergelijking met vorig jaar bijna 4% gedaald zijn, naar een niveau van € 9,88 per m². Vooral in de gemeente Den Haag zijn de huurprijzen per m² flink gedaald, waar ze in Rotterdam op vrijwel hetzelfde niveau liggen als een jaar eerder.

In de meer landelijke provincies als Friesland, Drenthe, Limburg en Zeeland liggen de huurprijzen tussen de 8 en 9 euro per vierkante meter. Voor een gemiddelde huurwoning liggen de huurprijzen hier honderden euro’s lager dan in de Randstad. Tegelijk geldt dat ook binnen deze provincies weer grote verschillen zijn. Een uitsplitsing naar stedelijkheid laat dit gevarieerde beeld goed zien. In de zeer stedelijke gebieden zijn de huurprijzen het sterkst gestegen, inmiddels boven de 12 euro per vierkante meter. Hoe minder stedelijk hoe lager de verhuurprijs, tot een niveau van nog geen 8 euro voor de sterk landelijke gebieden in Nederland.

Naast een sterke regionale differentiatie in huurprijzen vallen ook de sterke prijsstijgingen in het gestoffeerde en gemeubileerde deel van de huurmarkt op. Een belangrijk deel van de huurders in dit segment betreft de expats. De huurprijs per m² voor gestoffeerde huurwoningen komt in het 2e kwartaal van 2016 uit op gemiddeld € 14,40, een stijging van 6,9% ten opzichte van het 2e kwartaal 2015. De verhuurprijzen van gemeubileerde huurwoningen gaan daar dit kwartaal zelfs overheen, met een stijging van 9,9% naar een huurprijs per m² van € 18,00.

Dit stellen VGM NL (Vastgoedmanagement Nederland), de brancheorganisatie van vastgoedmanagers, en de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM. Zij maken gezamenlijk de cijfers van de Nederlandse huurmarkt, ditmaal over het tweede kwartaal van 2016, bekend. De organisaties staan gezamenlijk voor ruim 40.000 huurtransacties op jaarbasis, waarmee een marktaandeel van circa 46% is gemoeid. Sinds 2014 registreren VGM NL en de NVM samen de transactiedata van huurwoningen.

[1] Dat de gemiddelde prijsstijging voor woningen totaal ook op + 5,9% uitkomt heeft te maken met de samenstelling van de groep verhuurde woningen. Wanneer er naar verhouding meer woningen in de duurdere regio’s worden verhuurd, drijft dat de gemiddelde huurprijsontwikkeling verder op.

 

https://www.nvm.nl/actueel/persberichten/2016/20160913huurcijfers

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?