Meer bebouwing mogelijk langs Nederlandse kust

0

De regels voor kustbebouwing worden aangepast. Als de veiligheid van de waterkering niet in het geding is en er geen belemmeringen ontstaan voor het onderhoud van de kust, komt er meer ruimte voor (bouw)activiteiten. Zo komen er vanaf 1 juli 2016 onder andere meer mogelijkheden om strandpaviljoens het gehele jaar rond te exploiteren. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

Door meer ruimte te bieden aan initiatieven in het kustgebied wil het Rijk een veilige, aantrekkelijke en economisch sterke kust realiseren. Daartoe komt het algemeen geldende verbod op nieuwe bebouwing buiten de bebouwde kom in het kustgebied te vervallen. Het gaat om het geheel van zee, strand, zeedijken, dammen en het duingebied.

De wijziging vloeit voort uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR, 2012) en de Nationale Visie Kust (2013). De kustverdediging is goed op orde en toekomstbestendig, dat geeft ruimte voor nieuwe initiatieven. Het kabinet streeft daarnaast naar decentralisatie van de ruimtelijke ordening. In de nieuwe situatie gaat het Rijk langs de kust alleen nog over de bescherming van het achterland tegen overstromingen. Dit is opgenomen in de nieuwe Beleidslijn kust. Provincies en gemeenten gaan over de ruimtelijke kwaliteit. De voorwaarden van het Rijk over waterveiligheid waarmee provincies en gemeenten in hun bestemmingsplannen rekening moeten houden, zijn vastgelegd in het herziene Besluit algemene regels ruimtelijke ordening.

Mits het verstuiven van zand op het strand en in de duinen niet wordt gehinderd, betekent dit onder meer dat strandpaviljoens het hele jaar kunnen blijven staan. Nu nog worden veel strandtenten in het najaar afgebroken en in het voorjaar weer opgebouwd. Daarnaast worden achter de duinen die als waterkering dienen, geen eisen meer gesteld vanuit waterveiligheid. Ook daar is dus meer bebouwing mogelijk.

Op dit moment is op enkele plaatsen in Nederland ontheffing verleend voor bebouwing in het kustgebied. Een voorbeeld is het Inspiratiecentrum Grevelingen op de Brouwersdam. Dit soort bebouwing past wel in het nieuwe beleid.

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-milieu/nieuws/2015/12/18/meer-bebouwing-mogelijk-langs-nederlandse-kust

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?