Resultaten individuele toezichtbeoordelingen woningcorporaties 2015

0

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft begin december de beoordelingen afgerond van alle 367 woningcorporaties die Nederland eind 2014 telde. De corporaties hebben zowel een financiële beoordeling ontvangen als een oordeel over de rechtmatigheid, governance en integriteit bij hun corporatie. Alle individuele brieven zijn gepubliceerd op de website van de ILT/Aw. Het resultaat van de financiële beoordelingen is dat de Aw bij 19 corporaties een nieuwe interventie moest opleggen, naast 23 corporaties waarbij de interventie is gecontinueerd of in zwaarte is gewijzigd. Vanuit het oogpunt van rechtmatigheid hebben 165 corporaties één of meerdere opmerkingen gekregen. Die corporaties krijgen tot februari 2016 de tijd daarop te reageren. Vervolgens vindt een definitief oordeel plaats. Daarnaast heeft de Aw vastgesteld dat alle corporaties meer dan 90% van de woningen hebben toegewezen aan de daarvoor bestemde doelgroep. Zij voldoen daarmee aan de toewijzingsnorm in het kader van de staatssteunregels.

Financiële beoordeling
Bij 37 van de 60 corporaties waarbij in 2014 vanuit financieel oogpunt was geïntervenieerd, is de interventie opgeheven. Vier van hen stonden onder verscherpt toezicht. Op dit moment werken 21 corporaties aan de uitvoering van een maatregel, 7 aan een verbeterplan en 14 aan een herstelplan. Die laatste groep staat onder verscherpt toezicht van de Aw. Per 1 januari aanstaande worden Stichting Woningbouw Slochteren en Stichting tot Behoud en Ondersteuning van Monumenten te Goes vanwege een fusie opgeheven, dan verdwijnen ook zij van de lijst verscherpt toezicht. De lichte maatregelen die dit jaar zijn opgelegd hadden veelal te maken met het risicobeheer door de organisatie en de doelmatige inzet van het maatschappelijk gebonden vermogen. Een interventie werd meestal opgelegd in combinatie met een interventie gericht om de kwaliteit van de financiële verantwoording te verbeteren. De zwaardere interventies als een verbeter- of herstelplan werden dit jaar opgelegd bij de meer harde financiële problemen zoals liquiditeitsrisico’s. Met corporaties waar niet is geïntervenieerd, kunnen wel monitoringsafspraken mee zijn gemaakt om zodoende een vinger aan de pols te houden. Dat is dit jaar bij 134 corporaties het geval.

Rechtmatigheid
In totaal hebben 165 corporaties 243 opmerkingen gekregen over de mate waarin ze de wet- en regelgeving naleven. Specifiek is gekeken naar de Wet normering topinkomens (WNT) en de toewijzingsnorm. De meeste opmerkingen hadden betrekking op leningen aan derden c.q. garantstellingen die mogelijk niet zijn toegestaan (42 keer) en op het verlenen van onderhouds- en beheerdiensten aan vastgoed van derden (39 keer). Vijf corporaties hebben een opmerking gekregen over de WNT. Bij hen is sprake van onvolledige informatie of overschrijding(en) van de WNT-normen door topfunctionarissen of interne toezichthouders. Om te kunnen beoordelen of de bezoldiging binnen de WNT normering valt, moeten de corporaties voor 1 februari 2016 meer informatie aanleveren. Alle corporaties hebben voor 90% of meer woningen toegewezen aan huishoudens met een inkomen lager dan €34.678. Hiermee voldoen ze aan de regelgeving om 90% van de woningen aan de doelgroep toe te wijzen. In verslagjaar 2014 is het 28 corporaties niet gelukt om te borgen dat de juistheid en volledigheid van woningtoewijzingen kan worden vastgesteld. Als dat in verslagjaar 2015 wederom het geval is, dan ligt handhaving in de rede.

Autoriteit
De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft als taak jaarlijks de financiële continuïteit, rechtmatigheid, governance en integriteit van alle woningcorporaties te beoordelen. In 2015 ontvingen bestuurders en Raden van Commissarissen van corporaties daartoe nog twee toezichtbrieven van de Aw. Eén met de financiële beoordeling en een oordeel over de rechtmatigheid, governance en integriteit. In 2016 ontvangen de corporaties één brief met een integraal oordeel.

 

https://www.ilent.nl/actueel/resultaten-individuele-toezichtbeoordelingen.aspx?sgURI=tcm%3a334-67496-4&nodeJump=3

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?