Aangepaste maximumbeloning corporatiebestuurders per 2016

0

Bestuurders van woningcorporaties mogen per 1 januari 2016 niet meer dan 179.000 euro per jaar verdienen. Minister Plasterk van BZK past hiertoe in november 2015 de Regeling Bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen Toegelaten Instellingen aan. Dat meldt Plasterk op 17 november 2015 per brief aan de Tweede Kamer.

Voor bestuurders van woningcorporaties geldt hiermee hetzelfde maximumbedrag dat sinds 1 januari 2015 voor bestuurders van andere semipublieke sectoren geldt, volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT). De zogeheten ‘Blok-staffel’ blijft van kracht. Die regeling koppelt de grootte van een woningcorporatie (aantal huizen) en het inwoneraantal van de betreffende gemeente aan een maximumbeloning voor de directeur-bestuurder. De minister voegt nu de drie hoogste klassen in die staffelregeling samen.

Nieuwe regeling interim-bestuurders
Ook voor interim-bestuurders geldt vanaf 1 januari 2016 een nieuwe maximale beloning. Zij mogen voortaan in het eerste halfjaar dat zij werkzaam zijn voor een corporatie maximaal 24.000 per maand verdienen en 18.000 euro per maand in het tweede halfjaar. Hun maximale uurtarief wordt 175 euro. Als interim-bestuurders een jaar werkzaam zijn voor een corporatie, gelden voor hen de regels van de WNT.

Uitbreiding reikwijdte WNT
Bovendien wil het kabinet de WNT ook laten gelden voor niet-topfunctionarissen binnen woningcorporaties: ook medewerkers zoals managers, mogen dan maximaal 179.000 euro per jaar verdienen. Aedes heeft steeds benadrukt dat een uitbreiding van de reikwijdte van de wet de CAO voor corporatiemedewerkers niet mag doorkruisen. Plasterk evalueert in december 2015 de WNT en komt daarna met een voorstel om de WNT voor alle medewerkers te laten gelden.

 

http://www.aedes.nl/content/artikelen/bedrijfsvoering/salarissen-bestuurders/aangepaste-maximumbeloning-corporatiebestuurders-p.xml

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?