Begroting Wonen en Rijksdienst: Verder werken aan doorstroming woningmarkt

0

De woningmarkt laat een duidelijk herstel zien. Woningverkopen zitten in de lift, restschulden nemen af. Het kabinet stimuleert dit door de vrijstellingen bij schenkingen voor het eigen huis te verruimen. De vraag naar woningen blijft toenemen. Het kabinet blijft daarom inzetten op een betaalbare, toegankelijke en energiezuinige woningmarkt.

Het kabinet werkt aan een betere doorstroming in de huurmarkt. Er is veel vraag naar woningen in de vrije huursector. Voor bouwers en beleggers wordt het aantrekkelijker om hierin te investeren. Ook komen er meer vormen van tijdelijke huurcontracten. Dat vergroot het aanbod. De sociale huur moet betaalbaar blijven. Woningcorporaties moeten de goedkoopste woningen toewijzen aan de laagste inkomens. Wie een huis laat bouwen, krijgt betere garanties.

De rijksdienst moet slagvaardig en efficiënt goede dienstverlening bieden aan burgers, bedrijven en instellingen. Het bureau dat grote ict-projecten van de rijksoverheid toetst, is al van start en is volgend jaar volledig operationeel. Als werkgever zet het Rijk in op extra arbeidsplaatsen voor mensen met een handicap. De top van de rijksdienst moet in 2017 voor 30 procent uit vrouwen bestaan.

Uitbreiding belastingvrij schenken
De vrijstelling in de schenkbelasting voor kinderen van 18 tot 40 jaar voor de eigen woning wordt vanaf 2017 uitgebreid. Iedereen mag schenken en het kabinet verruimt de vrijstelling naar € 100.000.

Meer doorstroming
Het kabinet blijft de doorstroming in de sociale huur bevorderen. Een deel van de huurders heeft een inkomen boven de inkomensgrens voor de sociale huur. Voor hen blijft periodiek een hogere huurverhoging mogelijk.

Tegelijkertijd stimuleert het kabinet investeringen in vrije sector-huurwoningen. Daar is veel vraag naar. Het taakgebied van woningcorporaties is ingeperkt tot het bouwen voor lage inkomens. Daarom is het voor beleggers interessanter om te investeren in vrije sector-huurwoningen.

Ook komen er meer mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten. De verwachting is dat voor jongeren, starters, en ook grote gezinnen zo sneller woonruimte beschikbaar komt.

Betaalbare huurwoningen
Woningcorporaties worden verplicht om aan huurtoeslagontvangers de best betaalbare woningen aan te bieden. Het kabinet wil zo de trend doorbreken dat lage inkomens steeds vaker relatief dure sociale huurwoningen krijgen toegewezen.

Verder gaan woningcorporaties bij de jaarlijkse aanpassing van de huurprijzen de huursombenadering toepassen. Er komt dan een begrenzing aan het totaal van huurverhogingen door woningcorporaties.
– Vanaf juli 2016 is die begrenzing inflatie plus 1%. De gemiddelde huurstijging per verhuurder valt hiermee lager uit dan eerdere jaren.
– De huurstijging per individuele woning is maximaal inflatie plus 2,5%.
– Voor zittende huurders met een inkomen boven de toewijzingsgrens (‘scheefwoners’) is een huurverhoging mogelijk van inflatie plus 4%. Het inkomen wordt elke 5 jaar getoetst.

Bevriezing liberalisatiegrens
Vanaf 2016 wordt de liberalisatiegrens voor drie jaar bevroren op €710,68. De liberalisatiegrens is de overgang tussen sociale huur en vrije sector. De bevriezing vergroot de ruimte voor de vrije sector.

Sterkere positie bouwconsument
Opdrachtgevers krijgen een sterkere positie bij eenvoudige nieuwbouw en seriematige verbouw. De aannemer blijft na oplevering aansprakelijk voor zichtbare en verborgen gebreken. Marktpartijen zijn voortaan zelf verantwoordelijk voor kwaliteitsbewaking. Zij moeten zorgen dat het bouwwerk aan de wettelijke eisen voldoet. De controle op de bouwkwaliteit wordt zo sneller en goedkoper.

RIJKSDIENST

ICT-projecten
Het bureau dat grote ict-projecten van de Rijksoverheid toetst, is al van start en is in 2016 volledig operationeel. Dit Bureau ICT-toetsing (BIT) beoordeelt of grote ict-projecten kans van slagen hebben of anders moeten. Daarnaast komen er elk jaar 30 ict-trainees bij het Rijk bij. Ook komen er 100 extra ict-professionals in een interim-pool.

Rijk als werkgever
Ambtenaren moeten zich kunnen blijven ontwikkelen en zijn flexibel inzetbaar. Zo blijft het Rijk aantrekkelijk als werkgever en zijn ambtenaren tevreden over hun baan. Ook is het goed voor de dienstverlening.

Als grote werkgever wil het Rijk kansen bieden aan mensen die moeilijk een baan kunnen vinden, zoals mensen met een handicap.

Rijksvastgoedbedrijf
Het Rijksvastgoedbedrijf zorgt voor de gebouwen en gronden die het Rijk nodig heeft. Zoals kantoren, gevangenissen, rechtbanken, kazernes en musea. Er is daarbij oog voor energieverbruik, duurzaam materiaalgebruik en veiligheid. Gebouwen die niet meer nodig zijn, gaan op een professionele manier in de verkoop. Zodat ze een nieuwe bestemming kunnen krijgen.

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/09/15/begroting-wonen-en-rijksdienst-verder-werken-aan-doorstroming-woningmarkt

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?