Resultaten financiële toezichtbeoordelingen woningcorporaties 2014

0

Vorige week rondde het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) de jaarlijkse integrale financiële toezichtbeoordelingen af bij in totaal 375 woningcorporaties. Bij die beoordelingen is gekeken naar de zes toezichtvelden aan de hand waarvan CFV de financiële continuïteit van corporaties bewaakt. Ook beoordeelde CFV de voortgang van eventueel eerder opgelegde interventies en legde waar nodig nieuwe interventies op. CFV hanteert daarbij een interventieladder van zwaar (herstelplan bij verscherpt toezicht) naar licht (monitoringsafspraak). Dit jaar zijn vier corporaties onder verscherpt toezicht geplaatst en is het verscherpt toezichtregime bij zes corporaties opgeheven. Dat maakt dat op dit moment 12 corporaties onder verscherpt toezicht staan. Negentien corporaties moeten een verbeterplan indienen en bij enkelen zijn gerichte maatregelen opgelegd. Opvallend is dat dit jaar vooral bij hele kleine corporaties moest worden ingegrepen.

Corporaties die onder verscherpt toezicht zijn gesteld moeten altijd een herstelplan indienen. Deze corporaties scoren over het algemeen slecht op de duurzaamheid van hun bedrijfsmodel dat de liquiditeit en/of de vermogenspositie in gevaar brengt. Bij deze corporaties onderzoekt CFV ook altijd de kwaliteit van het gevoerde risicobeheer zoals de interne governance en het riskmanagement. In totaal staan nu twaalf corporaties bij CFV onder verscherpt toezicht.

Verbeterplannen
Waar in 2013 30 corporaties een verbeterplan moesten opstellen, is deze interventie dit jaar bij tien nieuwe corporaties opgelegd. Negen corporaties zijn verzocht hun verbeterplan uit 2013 aan te scherpen. Er waren dit jaar overwegend twee redenen voor de interventie ‘verbeterplan’. De eerste is dat slecht werd gescoord op het punt van de kwaliteit van de informatieverstrekking aan CFV. De planning- en controleprocessen en daarmee veelal ook het risicomanagement, is dan onvoldoende op orde. Opvallend is dat dit overwegend bij kleine tot zeer kleine corporaties voorkwam. CFV zet hiermee het belang van professionaliteit van kleine corporaties op zijn agenda vanuit het oogpunt van risicobeheer, zeker ook gezien de majeure impact van de aankomende wetswijzigingen en de benodigde professionaliseringsslag die dat van de sector gaat vragen. Een andere veel voorkomende reden voor een verbeterplan was dat de liquiditeit van de corporatie onder de maat is. Hetzij door een te lage operationele kasstroom, hetzij door een hoge schuldpositie, waardoor risico’s ontstaan.

Maatregelen
CFV signaleert in toenemende mate risico’s als gevolg van een onvoldoende professionaliteit in het gevoerde risicobeheer door de corporaties. CFV is daar de afgelopen tijd ook scherper op gaan letten. Dit komt vooral voor bij corporaties waar onvoldoende besef is van (potentiële) risico’s en veelal checks & balances en een goed functionerend afwegings- en besluitvormingskader ontbreken. Ook hier blijken kleine corporaties oververtegenwoordigd. Op het moment dat CFV grote risico’s heeft gesignaleerd, kan CFV de maatregel opleggen dat de betreffende corporatie geen majeure (investerings-)beslissingen mag nemen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring. CFV heeft dat in 2014 voor het eerst gedaan bij vijf corporaties.

Monitoring
Bij corporaties waar geen interventie is gepleegd kan wel sprake zijn van monitoringsafspraken. Via het verkrijgen van informatie houdt CFV dan een vinger aan de pols. Zo zijn bij ruim 100 corporaties aandachtspunten meegegeven en/of monitoringsafspraken gemaakt over één of meer toezichtvelden. Daaronder zijn bijvoorbeeld de corporaties die in 2013 een verbeterplan moesten indienen en waarbij het plan door CFV is goedgekeurd. De realisatie ervan wordt vervolgens door CFV gemonitord. Op al deze corporaties wordt toezicht gehouden doordat die corporaties (periodiek) informatie moeten aanleveren bij CFV. Verder kondigde CFV een aantal corporaties aan in 2015 onsite toezicht te gaan houden.

Achtergrondinformatie
Bestuurders en Raden van Toezicht van corporaties ontvangen één keer per jaar een toezichtbrief met een integrale beoordeling van zes toezichtvelden: Kwaliteit financiële verantwoording, Behoud maatschappelijk gebonden vermogen, Kwaliteit financieel risicobeheer, Liquiditeit, Solvabiliteit en Draagkracht vermogen in relatie tot activiteiten. De integrale beoordeling duidt zowel kwalitatief als kwantitatief de risico’s. Het toezicht richt zich op het plegen van interventies om risico’s te voorkomen dan wel te verkleinen. CFV beheert op zijn website een lijst van alle corporaties die onder verscherpt toezicht staan. Ook alle individuele toezichtbrieven staan op de website van CFV, per corporatie onder ‘Corporaties’.

 

http://www.cfv.nl/nieuws/nieuwsbericht/Resultaten_financi%C3%ABle_toezichtbeoordelingen_2014

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?