Uitwerking ‘marktwaarde verhuurd’

0

Start uitwerking marktwaarde in verhuurde staat corporaties

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) adviseert minister Blok voor het einde van het jaar over de wettelijk te verankeren waarderingsmethode voor het vastgoed. CFV doet dit op verzoek van de minister die het voornemen heeft corporaties in de toekomst het vastgoed dat ze in exploitatie hebben in de jaarrekening te laten waarderen tegen marktwaarde in verhuurde staat. Voor dit advies heeft CFV Ortec Finance gevraagd te inventariseren hoe de marktwaarde momenteel bepaald wordt en hoe de wettelijk verplichting vorm gegeven kan worden.

De marktwaarderingsmethode moet aansluiten bij de markt, bruikbaar zijn voor interne en externe toezichthouders, financiers en overige stakeholders bij corporaties. Daarnaast moet het bruikbaar zijn bij de toekomstige scheiding tussen DAEB en niet-DAEB bezit en bijdragen aan de professionalisering van de vastgoedsturing door corporaties. Tenslotte moeten de administratieve lasten zo beperkt mogelijk zijn.

Modelmatig taxeren
Als bouwsteen voor het advies heeft CFV Ortec Finance gevraagd om aanbevelingen te formuleren voor een modelmatige waardering op basis van de ‘discounted cash flow’ methode. Bij deze aanbevelingen wordt gekeken naar de mogelijkheden om een waarderingshandboek op te stellen. De wijze waarop dit handboek jaarlijks geactualiseerd wordt en de wijze waarop de verschillende relevante partijen daar het beste in betrokken kunnen worden, voor het creëren van een kwalitatief hoogstaande uitwerking en een breed draagvlak, maakt onderdeel uit van het advies richting de minister.

Inventarisatie
Ortec Finance is inmiddels gestart met een inventarisatie van de wijze waarop in de praktijk de marktwaardering van vastgoed in verhuurde staat plaatsvindt. Een aantal corporaties is gevraagd daaraan deel te nemen. Daarvoor heeft Ortec Finance gegevens bij hen opgevraagd. Die gegevens gebruikt Ortec Finance uitsluitend voor het doel van het project. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met de sectorinstituten Aedes en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, accountantsorganisaties, waarderingsdeskundigen en corporatiemanagers. Medio november organiseert CFV voor deze partijen een rondetafelbijeenkomst met als doel een reactie te ontvangen op de eerste resultaten van het onderzoek.

Achtergrond
De Richtlijnen voor de Jaarverslaglegging geven corporaties op dit moment de nodige vrijheid hoe zij hun vastgoed waarderen. Dat bemoeilijkt de onderlinge vergelijkbaarheid en de vaststelling van de omvang van het eigen vermogen. De Novelle verplicht corporaties straks hun vastgoed tegen marktwaarde in verhuurde staat te waarderen. Het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 zal aan die waardering verder uitwerking geven. Voor die nadere uitwerking heeft de minister CFV om advies gevraagd.

 

http://www.cfv.nl/nieuws/nieuwsbericht/Uitwerking_marktwaarde_verhuurd

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?