Stadgenoot niet meer onder verscherpt toezicht

0

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) heft het verscherpt toezichtregime bij de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot op. CFV komt tot dit oordeel op basis van de gerealiseerde voortgang van de overeengekomen herstelmaatregelen nadat CFV de corporatie in oktober 2012 formeel onder verscherpt toezicht had gesteld. De ontwikkeling van het volkshuisvestelijk vermogen geeft tezamen met het totaalbeeld op de andere toezichtsvelden, geen aanleiding om het verscherpt toezicht te continueren. Wel moet Stadgenoot twee verbetermaatregelen blijven uitvoeren die in het verlengde liggen van het voormalig herstelplan. CFV heeft over de voortgang van die maatregelen periodiek overleg met de corporatie. Stadgenoot heeft ruim 35.000 verhuureenheden.

Stadgenoot stond sinds 2012 onder verscherpt toezicht bij CFV. Redenen daarvoor waren de voorziene risico’s voor de financiële continuïteit bij het toen voorgenomen activiteitenpatroon in combinatie met de liquidatie van de financieel risicovolle verbinding Far West. Met Stadgenoot zijn destijds zes herstelmaatregelen overeengekomen die nu in voldoende mate zijn geëffectueerd. De integrale strategische portefeuillesturing heeft vorm en inhoud gekregen, waarbij de kwaliteit van de financiële verantwoording is verbeterd. Het resultaat uit reguliere verhuurexploitatie is in de achterliggende periode aanzienlijk verbeterd, de verkoopfunctie functioneert goed en kent een positief resultaat. De opbrengsten uit verkoop van bestaand bezit en de niet begrote meeropbrengsten uit complexgewijze verkoop en overige posities zijn gebruikt om een forse verlaging van de leningenportefeuille te realiseren. Als gevolg van dit beleid is de vermogenspositie ultimo 2013 voldoende en ontwikkelen het volkshuisvestelijke vermogen en de diverse liquiditeitsratio’s bij voorgenomen activiteiten zich eveneens positief in de prognoseperiode. CFV ziet toe op de uitvoering van het door Stadgenoot geformuleerde financiële beleidskader uit het meerjarenplan 2014-2023.

Er staan nu nog 10 corporaties onder verscherpt toezicht bij CFV. Kijk hier voor het geactualiseerde overzicht. Alle individuele toezichtbeoordelingen worden medio november openbaar gemaakt.

 

http://www.cfv.nl/nieuws/nieuwsbericht/Stadgenoot_niet_meer_onder_verscherpt_toezicht

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?