Servicekosten van kantoorgebouwen in Nederland dalen met 10 procent

0

• Servicekosten dalen in 2013 met vier procent naar € 31,52 per m² per jaar.
• Servicekosten van leegstaande kantoren bedragen € 14,92 per m² vvo, dit is minder dan de helft van de servicekosten van verhuurde kantoren.
• Verdere daling van servicekosten moet komen uit verduurzaming en het beter afstemmen van het serviceniveau.

JLL presenteert de OSCAR-benchmark 2014 (Office Service Charge Analysis Report) voor servicekosten van Nederlandse kantoorgebouwen tijdens de bijeenkomst ‘Benchmark Servicekosten Kantoren in Nederland’ die vandaag plaatsvindt in gebouw Delftse Poort in Rotterdam. Uit deze benchmark blijkt dat de gemiddelde servicekosten in 2013 met circa vier procent zijn gedaald naar € 31,52 per vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak (vvo) per jaar. In 2012 bedroegen deze kosten € 32,87 per vierkante meter vvo per jaar. De daling van vier procent komt met name door lagere energiekosten en daling van de kosten voor liftonderhoud en afvalverwijdering.

Jac Bressers, Director Property & Asset Management van JLL: “De afgelopen vijf jaar zijn de servicekosten met tien procent gedaald van € 35,27 in 2009 naar het huidige niveau van € 31,52. Wij verwachten dat deze daling de komende jaren verder zal doorzetten als gevolg van de nog steeds dalende energietarieven. Ook zien we in toenemende mate dat eigenaren, gebruikers en beheerders gezamenlijk maatregelen treffen die het energieverbruik verder terugdringen. Maar wij verwachten dat er vooral zal worden bespaard door een betere afstemming over het service- en comfortniveau van een gebouw en de daadwerkelijke vraag van de gebruikers in het betreffende gebouw. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de tijdstippen waarop een receptie bemand moet zijn. Als deze door inzet van andere communicatiemiddelen kunnen worden teruggebracht naar de uren waarop de bezetting van een gebouw het hoogst is, in plaats van bijvoorbeeld van zes uur ’s ochtends tot acht uur ’s avonds, dan kan een aanzienlijke besparing worden gerealiseerd.”

Leegstand
Sven Bertens, Head of Research van JLL en verantwoordelijk voor het onderzoek: “Voor het eerst hebben we dit jaar ook de servicekosten van leegstaande kantoorgebouwen onderzocht. Deze liggen met € 14,92 per vierkante meter vvo per jaar op ongeveer de helft van de kosten van verhuurde kantoren. Met name de kosten voor elektra dalen significant bij leegstand net als de kosten voor bijvoorbeeld huismeester en schoonmaak. Leegstandsbeheer is echter een belangrijke factor in de kosten bij leegstand. Daar waar leegstandsbeheer plaatsvindt is er immers sprake van bezetting in het gebouw en is het dus nodig comfort te leveren in de vorm van warmte of koeling, water, enzovoorts. De sterkste reductie van servicekosten is dan ook te zien bij gebouwen die helemaal leegstaan en die de mogelijkheid hebben om installaties uitsluitend functioneel in te stellen. Dit laatste betekent het leveren van warmte of koeling op een minimale niveau waarbij de technische levensduur van de installaties zo goed mogelijk wordt gewaarborgd.”

Verduurzaming
Voor de komende jaren verwacht JLL dat besparingspotentieel met name is te vinden in het verduurzamen van kantoorgebouwen. De besparingen moeten volgens JLL komen uit duurzaamheidsinitiatieven, zoals toepassing van zonne- en geothermische energie (warmte/koude opslag), vermindering van watergebruik, toepassing van recyclebare materialen in bijvoorbeeld kantoorinrichtingen (cradle-to-cradle) en afvalverwijdering. Ook duurzame gebouwrenovatie en het afsluiten van greenleases (duurzame huurcontracten) bieden besparingspotentieel.

Branchebrede aanpak servicekosten
Op initiatief van NeVaP (Nederlands Vastgoedexploitatie Platform) is in december 2011 het Branchebreed Overleg Servicekosten Kantoren van start gegaan, naar aanleiding van twee grote bijeenkomsten over servicekosten, die NeVaP in 2009 en 2011 heeft georganiseerd. Doelstelling van dit branchebrede overleg is onder andere om op het gebied van servicekosten van Nederlandse kantoorgebouwen meer transparantie te realiseren. In het Branchebreed Overleg Servicekosten Kantoren hebben afgevaardigden van de volgende organisaties zitting: IVBN, NeVaP, Vastgoed Belang en VGM NL.

Over de OSCAR-servicekostenbenchmark
De OSCAR (Office Service Charge Analysis Report) van JLL biedt een servicekostenbenchmark die inzicht geeft in de opbouw en ontwikkeling van de diverse servicekosten-onderdelen van kantoorgebouwen. Het doel van deze benchmark is het transparanter maken van servicekosten zodat marktpartijen uitgedaagd worden het beheer van vastgoed slimmer, efficiënter, goedkoper en vooral ook duurzamer te maken. De gegevens voor de OSCAR-servicekostenbenchmark betreffen de servicekostenafrekening over 2013 en zijn aangeleverd door beleggers CBRE Global Investors en Bouwfonds Investment Management en door vastgoedmanagers DTZ Zadelhoff, Grontmij Vastgoedmanagement, JLL, MVGM, NSI, Verwey Vastgoed BV en WPM Groep. In de benchmark wordt de uniforme rubricering, zoals opgesteld door het Branchebreed Overleg Servicekosten Kantoren (IVBN, NeVaP, IVBN, Vastgoed Belang en VGM NL) gehanteerd.

Benchmark rapportage
Over de OSCAR-servicekostenbenchmark is een animatie gemaakt. Deze kunt u hier bekijken en/of downloaden. Aanvullend is er een Infographic beschikbaar die inzicht geeft in:
• de spreiding van de servicekosten per kostencomponent in euro’s per m² ;
• de servicekosten per component van zowel verhuurde als leegstaande gebouwen.

 

http://www.jll.nl/netherlands/nl-nl/nieuws/701/servicekosten-van-kantoorgebouwen-in-nederland-dalen-met-10-procent-in-de-afgelopen-vijf%20jaar-volgens-de-oscar-servicekostenbenchmark-van-JLL

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?