Themaonderzoek zorgvastgoed

0

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) is een themaonderzoek Zorgvastgoed gestart. Recente wijzigingen in de regels voor langdurige zorg kunnen het financiële risicoprofiel van woningcorporaties met zorgvastgoed namelijk beïnvloeden. Gelet op de taak van CFV om de financiële continuïteit van corporaties te bewaken, is het voor CFV essentieel om vast te stellen of de gewijzigde regels kunnen leiden tot continuïteitsproblemen bij corporaties.

CFV wil met het themaonderzoek inzicht krijgen in de volgende vijf aspecten:

  • Vaststellen welke corporaties zorgvastgoed exploiteren en in welke mate;
  • Inventariseren of woningcorporaties een risico-inventarisatie hebben gedaan naar aanleiding van de vigerende en nieuwe wetgeving en zo ja, wat de uitkomsten van de inventarisatie zijn;
  • Inzichtelijk krijgen welke beheersmaatregelen de corporaties nemen of hebben genomen;
  • Inzichtelijk krijgen welke corporaties met zorgvastgoed financiële risico’s lopen als gevolg van de veranderde wetgeving;
  • Een inschatting maken wat de omvang is van de mogelijke verliezen die de toegelaten instellingen inmiddels hebben genomen of verwachten te nemen door de veranderde wetgeving.

Gewijzigde regels
Nieuwe cliënten met een lage zorgvraag krijgen geen intramurale zorgindicatie meer en worden zelf verantwoordelijk voor huisvesting. Als gevolg hiervan zullen mensen langer zelfstandig blijven wonen en hun zorg zelf inkopen. Bij zorginstellingen kan hierdoor leegstand ontstaan. Ook is de systematiek voor de vergoeding van kapitaallasten van zorginstellingen is veranderd. Tot 2012 werden de kapitaallasten vergoed op basis van nacalculatie. Tussen 2012 en 2018 wordt deze vergoedingswijze geleidelijk vervangen door de normatieve huisvestingscomponent (NHC) binnen de diverse integrale prestatietarieven die voor zorgverlening gelden. Dit betekent dat de zorginstellingen alleen nog genormeerde kosten van deze huisvesting vergoed krijgen en ook alleen voor zover er sprake is van daadwerkelijke bewoning door de doelgroep. Door deze veranderingen nemen de financiële risico´s voor (intramurale) zorginstellingen toe. Woningcorporaties die zorgcomplexen verhuren aan dergelijke instellingen kunnen hierdoor direct of indirect financieel worden geraakt.

Planning onderzoek
De eerste fase van het onderzoek bestaat uit een inventarisatie onder alle corporatie om te bepalen welke corporaties zorgvastgoed bezitten. Op basis van deze inventarisatie wordt bepaald van welke corporaties meer informatie nodig is. In de tweede fase van het onderzoek dienen deze geselecteerde corporaties een meer uitgebreidere enquête in te vullen om vast te stellen hoe zij omgaan met de veranderde wetgeving, welke risico’s hieruit voortvloeien en welke maatregelen zij treffen of hebben getroffen. CFV verwacht het onderzoek in het voorjaar van 2015 te hebben afgerond.

 

http://www.cfv.nl/nieuws/nieuwsbericht/Themaonderzoek_zorgvastgoed

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?