‘Herstructurering wijken wordt voor woningcorporaties vrijwel onmogelijk’

0

‘Woningcorporaties kunnen nauwelijks nog buurten en wijken vernieuwen als dit de nieuwe regels worden’, zegt Marry De Gaay Fortman. Zij was voorzitter van een commissie van deskundigen die op verzoek van Aedes de effecten van de wetsvoorstellen over het corporatiestelsel onderzocht. ‘De randvoorwaarden waaronder corporaties een gevarieerder woningaanbod kunnen bouwen zijn in de praktijk meestal niet haalbaar. Daarom adviseren wij de regels op een aantal punten te vereenvoudigen. Daarnaast zijn de invoeringstermijnen te kort.’

Bouwen aan gemengde wijken
De Tweede Kamer begint deze week met de behandeling van het wetsvoorstel over vernieuwing van het corporatiestelsel. Uitgangspunt is dat woningcorporaties zich primair richten op sociale huurwoningen. Daarnaast moet het mogelijk blijven om buurten en wijken aantrekkelijker te maken. Corporaties bouwen daarvoor ook wat duurdere huurwoningen en goedkope koopwoningen (zogeheten niet-DAEB-activiteiten). Ze mogen dat volgens het wetsvoorstel alleen doen als gemeenten dat willen, als er geen marktpartijen voor te vinden zijn en onder marktconforme condities.

Voorwaarden te ingewikkeld
De Gaay Fortman vormde de commissie samen met corporatiedeskundigen Jan van der Schaar en Kees Koedijk. Zij concluderen dat de randvoorwaarden om een gevarieerder woningaanbod te bouwen te strikt zijn. De Gaay Fortman: ‘We vinden het logisch dat het kabinet nu precies wil regelen wat woningcorporaties wel en niet mogen doen. Maar als de uitgebreide regels tot resultaat hebben dat herstructurering van wijken niet van de grond komt, staan ze het doel in de weg.’

Adviezen versoepeling
De commissie geeft in haar rapport een aantal adviezen, waaronder:

  • Onder het wetsvoorstel wordt altijd getoetst of marktpartijen de duurdere woningen willen bouwen. De commissie pleit voor een uitzondering op deze markttoets bij herstructurering van bestaand corporatiebezit, gezien de complicaties die deze situatie oplevert.
  • Aan herstructurering van wijken worden te hoge rendementseisen gesteld, waardoor sloop-nieuwbouw of renovatie niet haalbaar is. De commissie stelt voor deze eis af te zwakken.
  • Niet-DAEB-activiteiten mogen gedeeltelijk worden gefinancierd uit opbrengsten van de verkoop van sociale huurwoningen. De mogelijkheden daarvoor zijn te beperkt. De commissie adviseert om in plaats daarvan te kijken naar de financiële gezondheid van de corporatie op langere termijn.
  • De woningcorporatie kan de niet-DAEB-activiteiten onderbrengen in een aparte BV of NV (de woningvennootschap), die op termijn volledig extern wordt gefinancierd. De voorwaarden daarvoor (aflossing startlening, verplichte dividenduitkering) zijn echter te strikt om op redelijke termijn tot een levensvatbare woningvennootschap te kunnen komen. De verplichte dividenduitkering lijkt volgens de commissie geen rekening te houden met bestaande wetgeving.
  • Het voorstel voor een afbakening van het regionale werkgebied van individuele corporaties schept onduidelijkheid die investeringen in de weg staat. De commissie stelt voor te zoeken naar betere alternatieven om de lokale verankering van corporaties te borgen.
  • Daarnaast vraagt de commissie aandacht voor onder andere de continuïteit van bestaande samenwerkingsverbanden van corporaties met bijvoorbeeld gemeenten of commerciële partijen, voor een aantal governancebepalingen en voor een haalbare overgangstermijn voor de ingrijpende veranderingen.

Aedes: ‘Vernieuwing wijken in gevaar’
De Tweede Kamer start de behandeling van de Herzieningswet Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting met een rondetafelgesprek op donderdag 4 september. Ook Aedes geeft dan haar mening. De schriftelijke inbreng van Aedes is onderaan dit artikel te downloaden.

Aedes kan niet akkoord gaan met het wetsvoorstel zoals het er nu ligt. De voorstellen doen geen recht aan de afspraken die Aedes met het kabinet heeft gemaakt. Ze bevatten een aantal knelpunten die de volkshuisvestelijke opgave in Nederland nu en op de lange termijn in gevaar brengen. Als die niet worden opgelost, komt de vernieuwing van buurten en wijken in het geding.

 

http://www.aedes.nl/content/artikelen/corporatiestelsel/woningwet/herstructurering-wijken-wordt-voor-woningcorporati.xml

Share.

Leave A Reply

Inschrijven voor de nieuwsbrief?