Nieuwe NHG grens biedt meerwaarde

0

In 2018 hebben meer woningeigenaren dan in het jaar ervoor gebruik gemaakt van de mogelijkheid om middels NHG hun klantsituatie te verbeteren. In de praktijk betekent dit dat geldnemers profiteren van lage rente tarieven voor leningen met NHG; deze zijn voor hoge loan-to-values zo’n 20% lager dan tarieven zonder NHG. Door de lagere hypotheekrente wordt een annuïtaire lening met NHG sneller afgelost dan dezelfde lening zonder NHG. Hierdoor wordt het risico op een restschuld beperkt. De verhoging van de NHG-kostengrens per 1 januari 2019 biedt meerwaarde voor een grotere groep starters, doorstromers en oversluiters. Op deze manier wordt woon financiering voor mensen toegankelijker en betaalbaarder en draagt NHG bij aan een goed functionerende woningmarkt.

Het totaal aantal NHG-garanties nam in het vierde kwartaal van 2018 jaar-op-jaar met 6,2% af. Het aantal huishoudens dat een hypotheek met NHG heeft gesloten voor de aankoop van een woning daalde in het vierde kwartaal van 2018 jaar-op-jaar met 15,5%. Deze afname werd veroorzaakt door een combinatie van de sterke stijging van de huizen prijzen in de tweede helft van 2018, de NHG-kostengrens van € 265.000 en de jaar-op-jaar daling van het aantal verkochte bestaande woningen. In het vierde kwartaal hebben van de 3.300 huishoudens in de categorie ‘NHG overige’ (met daarin onder andere ook de 1-euro oversluitingen) 2.600 hun klantsituatie verbeterd door hun hypotheek naar NHG over te sluiten. Het aandeel van het aantal gemelde garanties voor de aankoop van een woning in het totaal aantal gemelde garanties daalde van 85,7% in het laatste kwartaal van 2017 naar 77,2% in het laatste kwartaal van 2018.

NHG-Kostengrens volgt gemiddelde koopsom
De NHG-kostengrens bepaalt de maximale koopsom van onderpanden om in aanmerking te komen voor NHG-leningen: voor aankopen zonder energiebesparende maatregelen was dit maximum in 2018 € 265.000. In 2019 wordt deze grens verhoogd naar € 290.000. Tot 2017 werd de maximale koopsom berekenend door uit te gaan van de NHG-kostengrens en de bijkomende kosten.1 In de figuur hierboven staan zowel de ontwikkeling van de (impliciete) maximale koopsom als de gemiddelde koopsom van de door particulieren aangekochte bestaande koopwoningen. Te zien valt dat de maximale koopsom de gemiddelde koopsom volgt.2 Tijdens de kredietcrisis, toen de NHG-kostengrens (op 1 juli 2009) werd verhoogd van € 265.000 naar € 350.000 en daarna stapsgewijs daalde naar € 245.000, was het verschil een stuk groter.

Daling aantal verliesdeclaraties en gemiddelde uitgekeerde verliesbedrag
In 2018 hebben ruim duizend huishoudens een beroep gedaan op NHG na een onvermijdelijke verkoop van de woning met verlies; dit is ruim een halvering ten opzichte van vorig jaar en circa driekwart promille van het aantal actieve garanties ultimo 2018. Het gemiddelde uitgekeerde verliesbedrag daalde jaar-op-jaar met ruim 20 procent tot circa 17,9 duizend euro. NHG blijft zich inzetten op enerzijds het voorkomen van betalingsachterstanden en anderzijds het behoud van de woning. Daarnaast kan NHG door structurele aandacht voor de kwaliteit van dossiers in samenwerking met geldverstrekkers een hoog aantal van de verliesdeclaraties uitkeren en een hoge pay-out ratio blijven realiseren

Ontwikkelingen waarborgfonds
In 2018 is het garantievermogen toegenomen naar in totaal € 1,255 miljard. Ondanks de daling van het aantal nieuwe garanties leidden de borgtochtprovisie-inkomsten van nieuwe garanties tot een toename van het garantievermogen, omdat tegelijkertijd zowel het aantal verliesdeclaraties als het gemiddelde verliesbedrag afnamen. De opbouw van het garantievermogen is bedoeld om woningeigenaren ook in de toekomst te ondersteunen bij problemen en onder ongunstige conjunc turele omstandigheden toenemende verliezen te kunnen opvangen.

Extra mogelijkheden voor NHG
De verhoging van de NHG-kostengrens leidt er naar verwachting toe dat begin 2019 ruim 15% meer aankopen van bestaande woningen met NHG gefinancierd kunnen worden. Op basis van cijfers van het Kadaster blijkt dat er in het derde kwartaal van 2018 zo’n 15,5% van de met behulp van een hypotheek aangekochte bestaande woningen met een maximale koopsom van € 290.000 in de prijsklasse tussen de NHG-kostengrens in 2018 van € 265.000 en de nieuwe grens in 2019 van € 290.000 viel. Deze extra ruimte voor de financiering van een hypothecaire lening met NHG kan niet alleen door starters, maar ook door doorstromers en oversluiters benut worden.

In de figuur in de bijlage staat het aandeel van de hypotheken binnen de NHG-Kostengrens van 2019 in het totaal aantal hypotheken voor de door particulieren aangekochte bestaande woningen in september 2018; dit percentage is bepaald voor de twaalf provincies en de vier grootste gemeenten.
Vanwege de hoge huizenprijzen in de Randstad (en met name Amsterdam), komt nog slechts een klein deel van de transacties met een hypothecaire financiering aldaar in aanmerking voor NHG. In de provincies Groningen, Friesland en Zeeland is dit aandeel het hoogst met ruim 80%. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks relaties heeft begin 2018 aangegeven dat zij geen voorstander is van een (regionale) differentiëring van de NHG-kostengrens vanwege mogelijke prijsopdrijvende effecten en extra complexiteit.

Hier staat het kwartaalbericht inclusief alle bijbehorende grafieken en tabellen.

Over NHG
Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is in 1993 opgericht door het voormalig ministerie van VROM en de VNG. Het doel: zoveel mogelijk mensen toegang te bieden tot verantwoorde financiering voor aanschaf, verbetering en behoud van een eigen woning. Door knelpunten te signaleren en maatwerk te vereenvoudigen, biedt NHG al 25 jaar verantwoorde oplossingen om de woningmarkt gezonder te maken. Van het verduurzamen van woningen en het verruimen van verhuismogelijkheden voor senioren tot het creëren van financieringsoplossingen voor ondernemers en flexwerkers. NHG innoveert samen met de markt, voor de klant. Sinds de oprichting zijn ruim 2 miljoen huishoudens aan een passende hypotheek geholpen en ruim een miljard euro aan verliezen opgevangen. NHG zet zich in voor een gezondere woningmarkt.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?