RVB verruimt inschrijvingsmogelijkheden aanbestedingen onderhoud

0

Het Rijksvastgoedbedrijf beperkt de onzekerheden voor bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen op het gebied van het onderhoud van vastgoed van het rijk. Er komt een tijdelijke regeling om de soms grote financiële gevolgen van zogenaamde indirecte schadegevallen te beperken.

Op dit moment dragen de onderhoudsbedrijven alle financiële gevolgen van indirecte zaak- en vermogensschade die ontstaat door hun toedoen. Voor veel marktpartijen is het ontbreken van een maximumbedrag bij dergelijke indirecte schades een groeiende barrière om mee te doen aan aanbestedingen. Die belemmering is nu uit de weg geruimd.

Inhoud tijdelijke regeling
De tijdelijke regeling gaat per direct in, geldt voor nieuwe overeenkomsten en is van toepassing op schades waarbij bij het ontstaan géén sprake is van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van de opdrachtnemer. In contracten die op basis van deze tijdelijke regeling worden gesloten, neemt het Rijksvastgoedbedrijf de financiële gevolgen voor de opdrachtnemer op zich van schades aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever of derden boven de 2,5 miljoen euro per jaar. Voor de schade tot 2,5 miljoen euro kunnen onderhoudsbedrijven een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
Ook neemt het Rijksvastgoedbedrijf de financiële gevolgen voor de opdrachtnemer op zich van schades die opdrachtgever en derden in hun vermogen lijden voor zover die een bedrag van 10% van de opdrachtsom over de looptijd van de opdracht te boven gaan.

Niet alles verandert
Onveranderd blijft de regeling die geldt bij schade door een gebrek in het werk en schades toegebracht aan het werk en letsel- en overlijdensschade. Hiervoor gelden géén maximale schadebedragen.

Looptijd
De looptijd van de interim-regeling is twee jaar en vormt de opmaat naar een nieuwe samenwerkingsvorm voor het onderhoud. De initiatiefnemers gaan hierna samenwerken aan een nieuw onderhoudscontract. Zodra dat er is, kan de interim-regeling vervallen. Het Rijksvastgoedbedrijf zal de regeling waar mogelijk toepassen in lopende aanbestedingen en rekening houden met het wettelijke kader en een gelijk speelveld voor alle bedrijven.

Samenwerking
De interim-regeling van het Rijksvastgoedbedrijf is tot stand gekomen na een gesprek over de aansprakelijkheidsvoorwaarden met UNETO-VNI en een aantal onderhoudsbedrijven. Dit past in het programma ‘Marktvisie’, waarbij het Rijksvastgoedbedrijf inzet op verbetering van de relatie met de markt, gericht op voordeel voor zowel opdrachtnemer als opdrachtgever. Het Rijksvastgoedbedrijf komt met deze tijdelijke regeling grotendeels tegemoet aan de bezwaren tegen de oude voorwaarden.

 

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/actueel/nieuws/2018/10/30/rvb-verruimt-inschrijvingsmogelijkheden-aanbestedingen-onderhoud

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?