Nieuwe woningen voor Den Haag Zuidwest

0

De Haagse corporaties zien na jaren waarin investeringen bijna volledig achterwege bleven weer kansen om samen met de gemeente te investeren in de toekomst van Zuidwest. Het Haagse college ziet hiermee mogelijkheden voor verdichting en differentiatie van het woningaanbod en komt daarom met een aanpak gebiedsontwikkeling Zuidwest. De buurten Zichten, Dreven en Gaarden in de Haagse wijk Bouwlust/Vrederust zijn hard aan deze vernieuwing toe. De meeste woningen in deze gebieden zijn verouderd en zullen ook in het kader van de energietransitie de komende jaren moeten worden aangepakt.

Den Haag Zuidwest is gebaat bij nieuwe investeringen. Hoewel de afgelopen jaren stappen zijn gezet, zijn de achterstanden nog aanwezig. Den Haag Zuidwest scoort bijvoorbeeld nog niet goed genoeg op aspecten als werkloosheid, aandeel uitkeringsgerechtigden, verloedering en onderwijsachterstanden. Den Haag Zuidwest is gebaat bij nieuwe investeringen zowel in de vastgoedsfeer als in de sociaal‐economische infrastructuur.
In het afgelopen jaar heeft Den Haag in samenwerking met vele partijen, verkenningen verricht voor Den Haag Zuidwest. Deze verkenningen hebben geleid tot een ruimtelijk programma met de volgende elementen: Door grootschalige herstructurering van de sociale woningbouw, waarbij de sociale voorraad voor 100% in stand blijft, wordt ingezet op forse verdichting met koopwoningen en particuliere huurwoningen.

Bijkomend voordeel is dat verdere intensivering en differentiatie van het woningbouwaanbod in het gebied bijdraagt aan het vergroten van draagvlak voor en de economische exploitatie van commerciële‐ en maatschappelijke voorzieningen. Daarbij kan worden gedacht aan het winkelcentrum Leyweg, onderwijs en sport. Ook zal de exploitatie van het nieuwe warmtenet kunnen profiteren van de vergroting van het aantal huisaansluitingen.

De gemeente, corporaties en de WOM Den Haag Zuidwest zijn bezig de gebieden te identificeren die in aanmerking kunnen komen voor vernieuwing en herstructurering. Een eerste concrete afspraak hierover is gemaakt tussen de gemeente en Staedion. Als startschot voor de intensieve samenwerking ondertekenden wethouder Boudewijn Revis (Stadsontwikkeling, Wonen en Scheveningen) en bestuursvoorzitter van Staedion Willem Krzeszewski vandaag een overeenkomst.

Wethouder Revis: ‘Meer en betere woningen’
Wethouder Boudewijn Revis is enthousiast over de ontwikkelingen: ,, Met deze operatie boeken we winst op veel terreinen: we zetten een moderne, diverse wijk neer, het aantal woningen wordt fors uitgebreid, we bouwen woningen die geschikt zijn voor iedereen en we werken aan een gezonde en klimaatbestendige stad die ook nog eens goed bereikbaar is door hoogwaardig openbaar vervoer”.

Bestuursvoorzitter Staedion: ‘Gerichte acties noodzakelijk’
Zijn enthousiasme wordt gedeeld door Willem Krzeszewski, bestuursvoorzitter van Staedion. “De inspanningen van de afgelopen jaren, hebben in deze wijk nog niet het gewenste effect opgeleverd. Het aanbod is te eenzijdig en het openbare gebied is verouderd. De conclusie is dan ook dat we alleen met gerichte acties en diversiteit in woningaanbod deze buurten kunnen veranderen. Hoe wij dat het beste kunnen doen, gaan wij als gemeente en woningcorporatie gezamenlijk onderzoeken.”

In Dreven, Gaarden en Zichten is nog sprake van gedateerde woningen, de energieprestatie bijvoorbeeld voldoet niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Krzeszewski; “Naast het verbeteren en vernieuwen van woningen is er aandacht voor het openbaar gebied, onderwijsvoorzieningen en een betere verbinding met de rest van de stad.” Het ‘groen’ krijgt in de drie buurten, die onderdeel zijn van de wijk Bouwlust, een belangrijke functie.

 

https://dkvwg750av2j6.cloudfront.net/m/588c297c2bffe030/original/20181010-Persbericht-Staedion-Nieuwe-woningen-voor-Den-Haag-Zuidwest.pdf

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?