Jaarverslag Aw 2017: stappen zetten in slimmer toezicht

0

Voor de Autoriteit woningcorporaties (Aw) stond de scheiding DAEB/niet-DAEB (de sociale en de commerciële activiteiten van woningcorporaties) centraal in 2017. Met de afronding hiervan is een belangrijk doel van de Woningwet gehaald. Daarnaast zette de Aw stappen in het slimmer vormgeven van haar toezicht door bijvoorbeeld meer samenwerking met andere partijen. Dit blijkt uit het jaarverslag 2017 van de Aw dat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het doorvoeren van de scheiding DAEB/niet-DAEB betekende veel werk voor corporaties én de Aw. Ook maakten de problemen met het verwerken van gegevens duidelijk dat het CorpoData-systeem vervangen moest worden door een moderner uitvraagsysteem. Een nieuw ‘system-to-system’ voor het aanleveren van informatie moet de corporaties veel werk gaan besparen.

Met de ondertekening van het convenant ‘verbetering informatievoorziening in de corporatiesector’ beloven het ministerie van BZK, corporatievereniging Aedes, Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en Aw de hoeveelheid informatie die zij vragen aan corporaties de komende vijf jaar met 10 procent per jaar te verminderen.

Slimmer toezicht is mogelijk door meer samen te werken met andere organisaties en door gebruik te maken van publiek toegankelijke bronnen. Dit leidt niet tot minder toezicht. De Aw blijft de corporaties immers beoordelen op hun functioneren. Wel betekent het minder administratieve lasten voor corporaties.

In 2017 is dit onder andere zichtbaar geworden door sterkere samenwerking tussen de Aw en WSW. Zij hebben een gezamenlijk beoordelingskader opgesteld en afspraken gemaakt over de werkverdeling. Met de Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland (SVWN) zijn afspraken gemaakt over samenwerking op het gebied van visitaties

Slimmer toezicht wil ook zeggen dat de Aw niet alleen kijkt naar de gevolgen, maar zich juist richt op de onderliggende, verklarende oorzaken van risico’s. Vorig jaar is in dat verband bij een groot aantal corporaties onderzoek gedaan naar de governance. De werking van de interne checks and balances is immers de eerste verdedigingslinie in het voorkomen van risico’s. Halverwege 2017 is de nota Bouwen aan Vertrouwen gepubliceerd waarin de werkwijze die de Aw hanteert nader wordt uitgewerkt.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), waarvan de Aw onderdeel is, is bezig met een koersverandering: op een andere wijze toezicht houden, werken vanuit het maatschappelijk doel dat je wilt bereiken, meer in contact met de buitenwereld. Op die manier moet de hele organisatie flexibeler kunnen inspelen op maatschappelijke risico’s. Ook een betere dienstverlening, bijvoorbeeld het afhandelen van vergunningen, maakt deel uit van die nieuwe ILT-koers.

 

https://www.ilent.nl/actueel/nieuws/2018/04/18/jaarverslag-aw-2017-stappen-zetten-in-slimmer-toezicht

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?