Dura Vermeer: “Aanzienlijke resultaatverbetering bij toegenomen omzet”

0

De bouwsector kende in 2017 een jaar van groei. Dura Vermeer profiteerde daarvan en maakte in alle opzichten een sprong vooruit. Over het boekjaar 2017 heeft dit zich vertaald in hogere bedrijfsopbrengsten, een aanzienlijk beter nettoresultaat en extra investeringen in onze organisatie. ‘Deze ontwikkelingen stemmen tot tevredenheid, waarbij er zeker nog ruimte is voor verbetering’, aldus Job Dura, voorzitter Raad van Bestuur bij de presentatie van de jaarcijfers 2017.

Dura Vermeer zag in haar kernactiviteiten – woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur – de bedrijfsopbrengsten als geheel toenemen met 3,2% tot € 1.183 miljoen. De stijging is het grootst in de activiteit woningbouw met ruim € 100 miljoen. De bedrijfsopbrengsten van de Divisie Infra (wegenbouw, beton- en waterbouw, railinfrastructuur en participaties) bleven gelijk aan 2016, terwijl die van de utiliteitsbouwactiviteiten afnamen. Daar staat tegenover dat de werkvoorraad bij die laatste toenam. In zijn totaliteit nam de werkvoorraad toe van € 1.631 miljoen tot € 1.846 miljoen. Daarnaast is in 2018 een aantal grote projecten verworven zoals het nieuwe hoofdkantoor van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) in Amsterdam, de uitbreiding van de A16 aan de noordoostrand van Rotterdam, aanleg Theemstracé, Rotterdam en het spoortraject Naarden en Bussum.

Bouw en Vastgoed
Het aantal verkochte woningen uit eigen ontwikkelactiviteiten nam toe van 938 tot bijna 1.200 woningen in 2017 en zit daarmee boven het niveau van voor de bouwcrisis. De ingezette strategie van focus op eigen ontwikkelactiviteiten en Design & Build-projecten leidde onder meer tot het verkrijgen van nieuwe opdrachten zoals de bouw van het Unilever Food Global Innovation Centre in Wageningen en het AFAS Experience Center in Leusden. Naast deze aansprekende projecten werd in het verslagjaar een groot aantal nieuwe projecten verworven, waaronder de nieuwbouw van 250 nul-op-de-meterwoningen in RijswijkBuiten (Rijswijk), de renovatie van nul-op-de-meter woningen Palenstein (Zoetermeer) en de renovatie van het kantoor Toren op Zuid (Rotterdam).

Divisie Infra
De gelijkblijvende bedrijfsopbrengsten van de Divisie Infra zijn het gevolg van selectieve inschrijving op projecten. De focus werd gelegd op die projecten die het beste passen bij de gekozen strategie en marktsegmenten. Het selectief en gericht inschrijven leidde in het verslagjaar ook tot minder grote projecten in vergelijking met het jaar daarvoor. In het verslagjaar werden onder meer verworven de vernieuwing van de Boekelose brug (Enschede), de ombouw van het Zoomlandviaduct (Bergen op Zoom) de ombouw van de N244-N246, de aanleg van een 380 kV onderstation (Vierverlaten) en de reconstructie van de Amstelveenseweg (Amsterdam).

Resultaatverbetering
Dura Vermeer sloot 2017 af met een nettoresultaat van € 17,1 miljoen, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de € 9,1 miljoen in 2016. De EBITDA (bedrijfsresultaat inclusief resultaat deelnemingen vόόr afschrijvingen en incidentele baten en lasten) nam toe van € 25,1 miljoen in 2016 naar € 33,7 miljoen in 2017. Zowel bij de Divisie Bouw en Vastgoed als bij de Divisie Infra was sprake van een resultaatverbetering. De werkvoorraad nam toe van € 1.631 miljoen in 2016 tot € 1.846 miljoen in 2017. De solvabiliteit op basis van het eigen vermogen steeg van 28,2% in 2016 naar 31,4% in 2017 op een balanstotaal van € 409,9 miljoen. De netto financieringspositie (liquiditeit minus rentedragende schulden) bleef onveranderd goed op positief € 45,9 miljoen (2016: € 40,1 miljoen).

De stijging van de bedrijfsopbrengsten en de verbetering van het resultaat komen voort uit een aantrekkende markt en de geboekte voortgang op de ingezette strategische koers. Door de huidige marktomstandigheden en de groei van ons rendement is weer ruimte ontstaan om te investeren. Niet alleen in projecten en de organisatie maar ook in de voor Dura Vermeer uitermate belangrijke aandachtsgebieden veiligheid, duurzaamheid en innovatie.

Vooruitzichten
Dura Vermeer verwacht een verdere verbetering van het resultaat bij licht stijgende bedrijfsopbrengsten. Dura Vermeer blijft sturen op het selectief aannemen van projecten en geeft prioriteit aan resultaatverbetering boven groei in omzet.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?