Aw publiceert governance auditrapport Waarborgfonds Sociale Woningbouw

0

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft een rapport gepubliceerd over de uitkomsten van een governance audit bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Aanleiding was een kritisch rapport van een interim-bestuurder van WSW. Het rapport van de interim-bestuurder betrof vooral de cultuur en de wijze van aansturing en was kritisch over zowel de rol van de bestuurder als over de rol van de raad van commissarissen (RvC). De Aw heeft vier aanbevelingen gedaan aan het bestuur en de RvC van WSW. In hun reactie geven de bestuurder en de voorzitter van de RvC van WSW aan dat zij alle aanbevelingen uit het auditrapport van de Aw zullen opvolgen. De Aw zal de follow-up van de aanbevelingen en de effecten daarvan in de komende periode nauwgezet volgen.

Conclusies en aanbevelingen
Met de audit heeft de Aw beoordeeld of de door WSW voorgenomen verbetermaatregelen voldoende zijn om tijdig de gewenste verandering in de bedrijfscultuur en de wijze van aansturing te realiseren. Het functioneren van het bestuur en het interne toezicht is in het licht van deze gewenste verandering eveneens beoordeeld.

De belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het rapport:

  • De aandacht van het bestuur, de managers en de RvC was, in reactie op de parlementaire enquête naar de woningcorporaties, vooral gericht op een inhoudelijke verbetering van het primaire proces. In deze fase van wederopbouw is een werkomgeving en –cultuur ontstaan rondom micro- en crisismanagement. De algemene manier van werken is gericht op structuur, proces en procedures, met een sterke oriëntatie op controle. Nu de verbeteringen in het primaire proces zijn gerealiseerd, vraagt het nieuwe hoofdstuk van WSW om een nieuwe, bijpassende cultuur.
  • Binnen WSW is voldoende ‘sense of urgency’ aanwezig voor de ingezette cultuurverandering. Empowerment van medewerkers en een andere (coachende) leiderschapsstijl vormen de kern van deze cultuurverandering. De voornemens en acties om tot deze verandering te komen zijn nu nog beperkt uitgewerkt in concrete (meerjarige) verbetermaatregelen en –plannen.
  • De Aw constateert binnen WSW een gebrek aan vertrouwen in de RvC en in het bijzonder in de remuneratiecommissie als gevolg van de bestuurswisselingen in de afgelopen twee jaren. De Aw is van mening dat het gebrek aan vertrouwen in de RvC de gewenste cultuurverandering in gevaar brengt. Als dat vertrouwen niet snel wordt hersteld kan dit leiden tot het vertrek van medewerkers en daarmee risico’s opleveren voor de gehele organisatie. Vernieuwing in de samenstelling van de RvC is daarom nodig en zal snel doorgevoerd moeten worden, zonder de continuïteit te bedreigen door vast te houden aan het schema van aftreding en vervanging, waarbij vervanging van de gehele remuneratiecommissie echter wel nodig is voor het herstel van vertrouwen. De door de RvC voorgenomen maatregelen om de werving en selectie van deze nieuwe bestuurders zorgvuldig uit te voeren kunnen volgens de Aw bijdragen aan het herstel van vertrouwen in de RvC.
  • De RvC heeft een voorgenomen besluit genomen over de invulling van een nieuw bestuursmodel zonder managementlaag. Een driehoofdig bestuursmodel zonder managementlaag kan volgens de Aw bijdragen aan meer empowerment van medewerkers. Hierbij is het volgens de Aw wel van groot belang dat de zorgen van de medewerkers bij dit nieuwe bestuursmodel worden weggenomen en het vertrouwen in de RvC wordt hersteld.
    Tijdens de audit is de (zekerheid van) de borging of de kwaliteit van het primaire proces bij WSW niet onderzocht. De Aw heeft echter geen indicaties gekregen dat deze op dit moment in het geding zijn.

 

Meer informatie: https://www.ilent.nl/actueel/aw-publiceert-governance-auditrapport-waarbor.aspx

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?