Autoriteit woningcorporaties publiceert jaarverslag 2016

0

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft er in 2016 scherp op toegezien dat woningcorporaties zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Hoewel de Aw medio 2015 is opgericht, is 2016 het eerste jaar geweest dat de organisatie als één geheel optrad. Het eerste jaar van de Aw stond daarom in het teken van integratie. Daarnaast werd het toezicht op rechtmatigheid, governance, integriteit en financiën samengevoegd tot één integraal toezichtmodel. Dit wordt beschreven in het jaarverslag 2016, dat vandaag door minister Plasterk naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Integratie
Voor de Aw speelde in 2016 de integratie van mensen, processen en systemen een centrale rol. Het voormalige Centraal Fonds Volkshuisvesting en de voormalige afdeling Handhaving Wonen van het Ministerie van BZK zijn samen gekomen in de Aw. Dit eerste jaar is gewerkt aan het vormgeven van de nieuwe organisatie, maar ook aan het samen optrekken met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw in het herstel van vertrouwen in de corporatiesector en aan het beheersen van de risico’s en van de administratieve lasten van corporaties.

Toezicht
In 2016 heeft de Aw het toezicht op individuele woningcorporaties voor het eerst integraal opgezet. De Aw houdt op grond van de Woningwet toezicht op zowel governance, rechtmatigheid, integriteit als op de financiële aspecten. Binnen deze integrale opzet worden alle relevante aspecten zo veel mogelijk in samenhang geïnspecteerd bij de corporatie. Het resultaat wordt vastgelegd in één integrale toezichtbrief per woningcorporatie en gepubliceerd op de website. In het notitie ‘Contouren van het toezicht’ heeft de Aw neergezet dat het toezicht op de governance centraal staat. In het kader daarvan zijn in 2016 48 governance-inspecties uitgevoerd.

Alle 350 corporaties werden in 2016 beoordeeld. Bij het merendeel hiervan ging het goed. Toch zijn er ook corporaties waar dat niet of niet helemaal zo was. Bij circa één op de acht corporaties (43) resulteerde de integrale beoordeling in een interventie en aan ruim één op de zes corporaties (61) werden waarschuwende opmerkingen gegeven. Er stonden eind 2016 11 corporaties onder verscherpt toezicht.

DAEB/niet-DAEB
Voor woningcorporaties én Aw waren de voorbereidingen voor de scheiding DAEB/niet-DAEB in 2016 een belangrijk thema. Vanaf 2018 moeten woningcorporaties hun Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB: sociale huurwoningen, bepaald maatschappelijk vastgoed en specifieke diensten voor de leefbaarheid) gescheiden hebben van hun commerciële activiteiten. De voorstellen hoe zij dat gaan vormgeven moeten worden goedgekeurd door de Aw.

Aw heeft in 2016 een beoordelingskader opgesteld en er zijn samen met Aedes, BZK en WSW voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties. Voor 1 januari 2017 moesten corporaties hun ontwerpvoorstellen voor administratieve of juridische scheiding van hun werkzaamheden hebben ingediend. Aan het eind van het jaar ontstonden problemen met het systeem dat de gegevens opvraagt. Voor 2017 en verder staat vernieuwing van de gegevensopvraag hoog op de agenda.

 

https://www.ilent.nl/actueel/autoriteit-woningcorporaties-publiceert-jaarv.aspx

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?