Corporaties krijgen meer mogelijkheden om derivatencontracten te herstructureren

0

Corporaties krijgen binnenkort meer mogelijkheden om hun derivatenportefeuille te herstructureren. Dit betekent dat zij bestaande derivatencontracten kunnen afkopen of kunnen laten doorzakken[1] in leningen. Zo kan het risicoprofiel van de betreffende corporatie verbeteren als gevolg van de lagere verplichte liquiditeitsbuffer en ontstaat in dat geval ruimte om te investeren in bijvoorbeeld nieuwbouw of in duurzaamheid.

Dit is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De herstructurering van de portefeuille kan binnen de bestaande regels van de Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV).

Voordelen
Bij de keuze voor afkopen of doorzakken van derivaten verminderen voor corporaties de liquiditeitsrisico’s die voortkomen uit de breakclausules en tussentijdse marktwaardeverrekeningen. Daarmee vermindert ook de noodzaak voor het aanhouden van financiële buffers. Overigens behoudt een corporatie nog steeds de vrijheid om de noodzakelijke liquiditeitsbuffer gewoon te blijven opbouwen als zij niet kiest voor afkoop en/of doorzak van derivaten.

Deze grotere keuzevrijheid voor corporaties bij de herstructurering van derivatenportefeuilles komt voort uit de scheiding van DAEB- en niet-DAEB-bezit. Voor de derivaten die in de DAEB-tak zijn geregistreerd kan WSW nu bij een besluit tot afkoop of doorzak van derivaten een eventuele financieringsbehoefte die hierdoor ontstaat bij de corporatie borgen.
Andere voordelen van afkoop of doorzak van derivaten zijn dat corporaties hierdoor meer zekerheid krijgen over hun toekomstige schuldpositie. De totale leningportefeuille kan dan minder afhankelijk worden van renteschommelingen of kan beter worden aangepast aan de vervalkalender van de portefeuille. Verder kunnen voor corporaties de administratieve lasten die samenhangen met het gebruik van derivaten verminderen.

Pilot
Na de stresstest derivaten 2016 van de Aw gingen Aw en WSW met elkaar in gesprek. Dat leidde uiteindelijk tot een pilot bij twee corporaties om te bezien wat Aw en WSW gezamenlijk zouden kunnen doen voor corporaties bij de herstructurering van hun derivaten. Met als concreet resultaat dat corporaties nu meer mogelijkheden krijgen om derivatencontracten te herstructureren.

De pilot wees uit dat het van groot belang is dat corporaties een zorgvuldig besluitvormingsproces doorlopen waarin zij een goede bedrijfseconomische afweging maken tussen de verschillende mogelijkheden. Ook liet de pilot duidelijk de noodzaak zien om zowel in het besluitvormingsproces als bij daadwerkelijke transactie een onafhankelijk, deskundig adviseur te betrekken die de aanbieding van de bank kan beoordelen.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek publiceren Aw en WSW naar verwachting rond 1 juli a.s. een gedeeld kader voor corporaties die hun derivatencontracten willen herstructureren. Belangrijke aspecten van dit kader zijn onder andere dat de corporatie een zorgvuldig besluitvormingsproces heeft doorlopen en dat herstructurering niet leidt tot een verhoging van het risicoprofiel van de corporatie.

Aw en WSW voeren de beoordelingen gemeenschappelijk uit.

[1]Doorzakken houdt in dat een corporatie een nieuwe, door WSW geborgde lening aangaat. Daarmee komen het bestaande derivaat en de oude variabele lening te vervallen. De af te rekenen marktwaarde van het derivaat wordt betaald uit een opslag op het rentetarief van de nieuwe lening. Bij gelijke looptijd zal de te betalen rente ongeveer overeenkomen met de te betalen rente uit hoofde van het derivatencontract.

 

https://www.ilent.nl/actueel/corporaties-krijgen-meer-mogelijkheden-om-der.aspx

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?